Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Chef Lön Rekrytering Rutin Styrdokument

Lönebildning och lönesättning

Din lön ses över regelbundet och grundar sig i faktorer som ansvar, krav på erfarenhet och utbildning, din prestation, omvärldens utveckling och centrala avtal. Din lön ska vara saklig, jämställd och individuell.

I staten finns centrala gemensamma avtal (Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet, RALS) som beskriver på vilka grunder lönerna ska revideras.

Utifrån de centrala avtalen har HaV tagit fram en lönepolicy, och vi har även en rutin och en mall för medarbetarsamtal.

HaVs principer för lönesättning

Din lön ska styras av arbetets svårighetsgrad, ditt ansvar och kompetens samt i vilken utsträckning du uppfyller de krav som arbetet ställer på dig. Löneskillnader som finns mellan individer ska vara objektiva och kunna motiveras sakligt.

Enligt våra löneprinciper, som du hittar i lönepolicyn, ska lönerna på HaV vara individuella och differentierade. Men löneskillnader ska också vara objektiva och kunna motiveras. Principerna har sin grund i de centrala avtalen, RALS och RALS-T.

Omfattas du av lönerevisionen?

I normalfallet omfattas alla av lönerevisionen, även föräldralediga och långtidssjukskrivna.

Om du är tjänstledig får du din lön reviderad när du kommer tillbaka i tjänst.

Fråga din chef om du är osäker.

Värderingen av ditt arbetsresultat

Dina resultat på jobbet ska utvärderas så objektivt som möjligt. Utgångspunkten är de mål som du och din chef har satt upp i ert mål- och utvecklingssamtal.

Läs mer om de olika medarbetarsamtalen i rutinen.

I resultatdialogen utvärderas din arbetsinsats under året

I den så kallade resultatdialogen ska du och din chef utvärdera hur du har arbetat och gjort resultat under året. Ni går igenom lönekriterierna och ser vad som varit bra och om något behöver förbättras. Här talar ni också om din syn på löneläge och tankar kring ny lön, i relation till den lönestruktur som finns.

Efter att alla har genomfört sina resultatdialoger tar cheferna fram underlag som beskriver behoven på respektive enhet. Underlagen granskas och stäms av mot de övergripande målen och prioriteringar på nästa chefsnivå, med stöd av personalenheten.

Generaldirektören fattar beslut om det ekonomiska utrymmet för revisionen utifrån de behov som har kommit fram och utifrån myndighetens ekonomiska förutsättningar.

Efter beslutet genomförs ditt lönesättande samtal och/eller förhandling mellan fack och arbetsgivare. 

Det lönesättande samtalet

Det lönesättande samtalets syfte är att du och din chef ska komma överens om din nya lön.

Precis som vid lokal förhandling ska ni eftersträva att komma överens om en lön som är att betrakta som saklig och jämställd.

Det kan också finnas prioriteringar från de lokala parterna att ta hänsyn till i diskussionerna, tillsammans med det ni diskuterade i resultatdialogen.

Det lönesättande samtalet sker normalt i två steg:

  1. Utifrån diskuterade slutsatser på resultatdialogen presenterar lönesättande chef ett lönebud. Du kan komma med synpunkter, exempelvis lyfta slutsatser från resultatdialogen.
  2. Du kan acceptera budet eller förklara dig oenig. Om du och din chef inte kommer överens här bör ni i första hand ha ett samtal till. Om ni ändå inte kommer överens efter flera förtydligande kan budet lämnas över till facket och den lokala förhandlingen

Din nya lön gäller från revisionstidpunkten och betalas ut retroaktivt

Din nya lön gäller från och med 1 oktober och betalas ut retroaktivt från det datumet oavsett när förhandlingarna är klara.

Om du har valt lokal löneförhandling (inte lönesättande samtal) som förhandlingsmodell så kommer din chef att meddela dig din nya lön och motivera den, inom fem dagar efter avslutad löneförhandling.

Om du är sjukskriven eller föräldraledig

Om du är sjuk eller föräldraledig när lönerevisionen pågår, kan du välja att låta de lokala parterna förhandla om din nya lön. Det gäller även om du har lönesättande samtal som förhandlingsmodell.

Försäkringskassan ändrar inte den sjukpenninggrundande inkomsten retroaktivt. För att säkerställa att alla medarbetare behandlas lika kompenserar därför arbetsgivaren för det inkomstbortfall som uppstår. Det sker genom att din nya lön betalas ut retroaktivt, tillsammans med motsvarande belopp som skulle utgått från Försäkringskassan.

Är du föräldraledig ska du behandlas som om du hade varit i arbete. Lönen sätts då normalt sett i relation till din tidigare löneutveckling och prestation.

Om du har varit sjuskriven och din frånvaro har varit så lång att det inte går att bedöma din prestation eller arbetsresultat, ska lönen justeras med ett belopp som baseras på genomsnittet av dina två senaste revisioner. Detta gäller i normalfallet och justeringen måste även balanseras mot den aktuella revisionens ekonomiska utrymme.

Marknadsmässiga men inte marknadsledande löner

Lönerna inom staten ska vara marknadsmässiga men inte marknadsledande. Det betyder att vi ska hålla en nivå där vi kan rekrytera och behålla medarbete med rätt kompetens.

HaV undersöker regelbundet hur lönerna ser ut för olika yrkesgrupper och befattningar i omvärlden. Det görs med hjälp av olika former av statistik. Framförallt gör vi jämförelser mot staten och den sektor som vi tillhör i den statliga familjen. I den ingår exempelvis Naturvårdsverket och Jordbruksverket.

Parternas arbete, från förberedelse till avslut

I god tid före revisionen analyserar facken och arbetsgivaren tillsammans hur lönestrukturen på HaV ser ut, jämfört med omvärlden/marknaden.

Utifrån avtalstolkningar, löneprinciper och lönepolicy och dialog med facken fastställer sedan ledningen de mål, riktlinjer och prioriteringar som ska ligga till grund för förhandlingar och lönesättande samtal i den aktuella revisionen.

Utifrån behov och ekonomiska förutsättningar tas därefter beslut om ekonomiskt utrymme för revisionen. Efter det genomförs lönesättande samtal och/eller förhandling mellan parterna. 

I det avslutande steget summeras löneförhandlingarna och facken får även reda på de nya lönerna för de medlemmar som valt att ha lönesättande samtal.

Löneförhandlingarna avslutas med en genomgång av det slutgiltiga förslaget till individuella löner för de egna medlemmarna.

Förhandlingsmodeller

Vid HaV tillämpas antingen lönesättande samtal mellan chef och medarbetare eller lokal löneförhandling där de lokala parterna (arbetsgivaren och facken) förhandlar om nya löner.

Medarbetare som inte är anslutna till ett fackförbund har lönesättande samtal som förhandlingsmodell.

Medlemmar i Saco-förbunden har alltid lönesättande samtal som förhandlingsmodell.

Medlemmar i OFR/s-förbunden (ST, Ledarna med flera) kan välja antingen lönesättande samtal eller kollektiv lokal förhandling.

SEKO-medlemmar har endast kollektiva förhandlingar.

Förklaring av några olika begrepp i lönearbetet

Du hittar fler förklaringar i rutinen.

BESTA Bestakoden, eller -klassificeringen, är ett underlag för den partsgemensamma statistiken. Koden används som grund för att dela in och gruppera arbetsuppgifter för alla anställda som ingår i den partsgemensamma lönestatistiken. Statistiken visar vilka olika slag av arbetsuppgifter som finns inom staten och hur lönerna för dem är fördelade.

Lönesättande chef är vanligtvis din närmaste chef.

Beslutande chef är vanligtvis avdelningschef eller motsvarande, och det framgår av arbetsordningen.

Lokala parter är arbetsgivaren, HaV, och de fackliga organisationerna, ST inom HaV och Saco-föreningen vid HaV.

Fast lön är ett begrepp som används i den partsgemensamma statistiken och avser grundlön och fasta lönetillägg, uppräknade till heltid.

Jämställd lön betyder att löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdiga, och som inte har saklig grund, inte får förekomma. Saklig grund kan vara till exempel olika prestation eller kvalifikation.

Lönebild är en grafisk beskrivning av lönerelationer, lönelägen och lönespridning inom och mellan grupper. Kallas också för lönestruktur.

Lönespridning är ett sätt att beskriva skillnader mellan löner inom en grupp. Se avsnittet om statistiska mått nedan.

Löneutveckling är ett begrepp för att visa hur löner förändrats för individer och grupper mellan olika år.

Oförändrad lön och/eller ringa löneutveckling kan vara en konsekvens av en otillräckling arbetsinsats i förhållande till uppsatta mål. Det kan också vara en konsekvens av att du inte uppfyller de grundläggande kraven som finns i anställningen. En ringa löneutveckling kan också vara en konsekvens av att din lön ligger högt över det som anses vara en saklig lön i förhållande till de faktiska arbetsuppgifterna.

RALS är förkortningen för Ramavtal om löner med mera för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet.

Saklig lön är bestämd utifrån sakliga grunder, till exempel ansvar, svårighetsgrad och andra krav tillsammans med din skicklighet och dina resultat i förhållande tilll verksamhetsmålen.

Statistiska mått som vi använder i lönearbetet

Minlön - den lägsta lönen i en grupp

10:e percentil - 10 procent av individerna i en grupp har lägre lön och 90 procent har högre lön än den 10:e percentilen. Redovisas bara om det är fler än tjugo individer i gruppen.

Undre kvartil - 25 procent har lägre lön och 75 procent har högre lön än den undre kvartilen.

Median - 50 procent av individerna i gruppen har lägre lön och 50 procent har högre lön.

Övre kvartil - 75 procent har lägre lön och 25 procent har högre lön än den övre kvartillönen.

90:e percentil - 90 procent av individerna i gruppen har lägre lön och tio procent har högre lön än den 90:e percentilen. Redovisas bara om det är fler än tjugo individer i gruppen.

Maxlön - den högsta lönen i en grupp

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Chef Lön Rekrytering Rutin Styrdokument