Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Chef Rutin

Föredragning för generaldirektören

De veckovisa föredragningarna är ett forum för beslut i frågor där generaldirektören är beslutande. Men det är också viktiga tillfällen för generaldirektören att få information om och avstämningar i avdelningarnas verksamheter.

För att tillfällena ska användas optimalt ska ärendena vara väl förberedda, kortfattade och fokusera på kärnfrågan. På Gd-föredragningarna deltar stabschefen och verksamhetsstrategen Johan Kling.

Ledningsstabens funktion är bland annat att ge stöd till myndighetsledningen med framåtriktande analys inom myndighetens verksamhetsområde. Stabschefen för korta minnesanteckningar och går in som tjänsteförrättande GD om generaldirektören är förhindrad att delta.

Anmäl ärende

Varje tisdag finns det åtta stycken 30-minuterstider att boka, mellan kl. 12:30-16:30.

Tiderna läggs in i den turordning de kommer in oavsett vilken avdelning du tillhör, om du inte specifikt önskar en särskild tid.

Lägg in ditt ärende i listan för GD-dragning, du hittar på G: G:\Tvärarbetsgrupper\GD-föredragningar

Förbered ditt ärende innan du anmäler det

Innan du anmäler ditt ärende till föredragning måste du se till att det är väl genomgånget och avstämt med dem som behöver vara involverade. Frågan ska vara allsidigt belyst och föredraget på avdelningsnivå.

Om det ska fattas beslut i ditt ärende måste du också se till att juristerna har varit med i handläggningen.

  • Din enhetschef och avdelningschef ska alltid vara med på föredragningen. Meddela även vilka övriga som kommer med.

Så här gör du för att anmäla ditt ärende

  • Skicka en ifylld föredragningsmallWord till gdforedrag@havochvatten.se senast klockan 12 torsdagen innan föredragningen. Om torsdagen är en helgdag ska ärenden och dokument skickas in senast dagen före kl. 12, alltså onsdag före helgdag som infaller på en torsdag.
  • Meddela beräknad tidsåtgång för ditt ärende.
  • Skicka också med alla relevanta underlag.
  • Ta med papperskopior för påskrift till själva föredragningen om det är något som behövs.
  • Fyll i ditt ärenden i listan för GD-dragning på G:
    G:\Tvärarbetsgrupper\GD-föredragningar

OBS! Om du inte anmäler ditt ärende eller inte skickar in underlagen i tid så skjuts ditt ärende upp till nästa föredragning, veckan därpå.

Föredragningslistan publiceras alltid på webben senast dagen innan föredragning.

Ärenden som är av ren expedieringskaraktär kan läggas för beslut med ett föredragnings-PM bilagt i Jakob Granits postfack.

Om inte generaldirektören är på plats kan föredragningarna hållas för den tjänsteförrättande generaldirektören, för att inte beslutsflödet ska stanna upp.

Efterarbete

Stabschefen tar alltid kortanminnesanteckningar på föredragningarna, för att notera vad de leder till för beslut och åtgärder. Anteckningarna publiceras på webben vanligen senast dagen efter föredragningarna.

Avdelningarna genomför de beslut som tagits och tar hand om expediering och kommunicering av ärendet.

Pressfrågor hanteras alltid tillsammans med kommunikationsenheten.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Chef Rutin