Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Chef Sjukskrivning

Läkarintyg skickas till chef från åttonde sjukdagen

Läkarintyg ska skickas till chefen från åttonde sjukdagen, som i sin tur ansvarar för att meddela lönefunktionen. Chefen ska kunna bedöma rätten till sjuklön och frånvaro och rehabiliteringsbehov utifrån information i läkarintyget

Läkarintyg ska hanteras varsamt av arbetsgivaren. Den som drabbas av sjukdom har full rätt att hålla diagnosen för dig själv.

Samtidigt är det av högsta prioritet att sjukskrivna ska återkomma till arbete. Arbetsgivaren har enligt lag rehabiliteringsskyldigheter. För att klara den uppgiften har arbetsgivaren behov av relevant information från medarbetaren och sjukintygen.

Kan behöva fördjupad dialog

Med anledning av det vill arbetsgivaren förtydliga hur reglerna ser ut och hur de kommer att tillämpas.

  • Läkarintyg ska från och med nu lämnas direkt till chefen. Det är chefen som ansvarar för att sjukintyg inkommer från sjukdag åtta.
  • Läkarintyget ska därefter omgående lämnas vidare från chef till lönefunktionen, Emil Rydståle på personalenheten. Endast sidan 2 (sjukperioden) av intyget och personnummer behöver lämnas dit.

Om den som är sjukskriven väljer att inte lämna in sida 1 på intyget, och chefen behöver mer information för att kunna bedöma exempelvis rehabiliteringsmöjligheter, krävs en fördjupad dialog. Alternativt att sidan 1 i intyget lämnas in för att få mer information om läkarens bedömning.

Chefen ska tänka på att uppgifterna är känsliga och alltid lämna över dem i ett kuvert. Alla sjukintyg som chefer har ska förvaras på ett säkert sätt, eftersom de innehåller sekretessbelagd information.

Bedömning av sjuklön och rehabilitering

Det finns ett antal skäl till att arbetsgivaren behöver få ta del av sjukintyget. Med stöd av ett informativt sjukintyg ska arbetsgivaren kunna ta ställning till:

  • Om medarbetaren har rätt till sjuklön och har rätt att vara frånvarande från arbetet, under de första två veckorna. Därefter övergår ansvaret att bedöma rätt till sjukpenning på Försäkringskassan.
  • Om och vilka åtgärder i form av anpassning och rehabilitering som är aktuella.

För att arbetsgivaren ska kunna bedöma rätten till sjuklön krävs att läkarintyget styrker att arbetsförmågan är helt eller delvis nedsatt på grund av sjukdom.

Sjukintyget ska, utöver omfattning och period, tydliggöra på vilket sätt arbetsförmågan är nedsatt, och i förhållande till vilka arbetsuppgifter som arbetsförmåga när nedsatt. Det här gäller framför allt det som står under punkt fyra och fem, som handlar om funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsningar.

Ibland kan det vara så att en sjukdom sätter ner arbetsförmågan i förhållande till vissa arbetsuppgifter, men inte till andra. Då kan man anpassa arbetet.

Även efter sjuklöneperioden (två veckor) behöver intyget innehålla tillräckligt med information för att arbetsgivaren på bästa sätt, i dialog med medarbetaren ska, kunna bedöma vilka möjligheter till anpassning av arbetsuppgifter eller vilka andra rehabiliteringsåtgärder som kan vara aktuella.

Lagar reglerar känslig information

Väljer medarbetaren att delge information om sin diagnos så omfattas det av sekretess. Chefen får endast under särskilda omständigheter delge känslig information kring sjukdomar eller diagnos. Det här är reglerat i Offentlighets- och sekretesslagen. Saker som rör personuppgifter är dessutom reglerat i Personuppgiftslagen (PUL).

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Chef Sjukskrivning