Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Chef

Ansvar och delegering

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren kan fördela arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet.

Som chef måste du känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller din arbetsplats. Det är också vanligt att chefer får särskilda uppgifter i arbetsmiljöarbetet, till exempel initiera skyddsronder och administrera andra delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet vilket beskrivs i en delegering. 

Alla har ett arbetsmiljöansvar

På HaV har generaldirektören det yttersta ansvaret för att uppfylla lag-, förordning- och föreskriftskrav. För att nå framgång med arbetsmiljöarbetet fördelas arbetsuppgifter på de chefer som har förutsättningar att utföra de olika uppgifterna.  

Även du som är medarbetare har ett arbetsmiljöansvar. Det innebär bland annat att du måste

  • medverka i arbetsmiljöarbetet
  • delta i åtgärder som behövs för en god arbetsmiljö
  • följa gällande föreskrifter
  • använda skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning
  • iaktta den försiktighet som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Läs mer om arbetsmiljöansvar i Arbetsmiljöverkets publikation.

Förutsättningar för arbetsmiljödelegering

Den chef som tar över ansvaret för arbetsmiljöarbetsuppgifterna måste

  1. ha tillräckliga befogenheter för att kunna ta ansvar för delegerade uppgifter
  2. ha tillräckliga resurser för att kunna ta ansvar för delegerade uppgifter.
  3. vara tillräckligt kompetent, det vill säga ha kunskaper och kompetens nog för att klara arbetsuppgifterna.

En delegering ska vara skriftlig

Delegeringen från en chef till en annan ska vara skriftlig. Om någon av personerna lämnar sin befattning måste delegeringen göras om. 

Delegerande chefer fråntas inte sitt ansvar genom en delegering utan har i stället ansvar att följa upp att delegerade arbetsuppgifter utförs på ett korrekt sätt. 

Undertecknade delegeringsblankett ska lämnas till personalenheten för
arkivering och diarieföring. Respektive chef behåller varsin kopia.

Delegeringen ska så långt ut i organisationen som möjligt

Arbetsmiljöarbetet är en del av det löpande verksamhetsarbetet och ska utföras där det bäst hör hemma i organisationen. Det innebär att de flesta arbetsuppgifterna inom arbetsmiljöområdet ska delegeras så långt ut i organisationen som möjligt.

Det är upp till respektive chef att avgöra vilka uppgifter som ska delegeras vidare till chef eller arbetsledare. Det går endast att delegera uppgifter man själv har fått sig tilldelad. 

Ansvaret går att returnera

Om en chef inte kan lösa en uppkommen enskild arbetsuppgift som man blivit tilldelad ska uppgiften återföras till delegerande chef via en returnering.

Orsaken kan vara att befogenhet, resurser eller kompetens saknas för att lösa den uppkomna arbetsuppgiften.

Returneringen ska vara skriftlig.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Chef