Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Chef Rutin Sjukskrivning Säkerhet

Anmäl om en olycka, ohälsa, otillåten påverkan eller ett tillbud inträffar

Om du råkar ut för en olycka i arbetet eller drabbas av arbetssjukdom ska det anmälas till Försäkringskassan. Incidenter med otillåten påverkan och tillbud ska anmälas. Prata med din chef om du drabbas.

Din chef har ansvar för att anmäla arbetsskadan till Försäkringskassan

Arbetsgivaren är skyldig att anmäla arbetsskador till Försäkringskassan. Du som drabbas av en arbetsskada ska därför omedelbart informera din chef om det som inträffat.

Din chef har ansvar för att göra anmälan tillsammans med dig och den bör göras i samråd med skyddsombud. Om du råkar ut för en olycka på väg till eller från arbetet ses det också som en arbetsskada. Den ska anmälas som ett färdolycksfall.

Skadan anmäls till Försäkringskassan på webben eller genom att fylla i blanketten Anmälan om arbetsskada eller personskadaPDF.

Personalenheten ska ta del av anmälan och ansvarar för att blanketten skickas till Försäkringskassan om blankett har använts.

Arbetssjukdomar ska också anmälas

Arbetsskador som uppkommit på annat sätt än genom olycksfall klassas som arbetssjukdomar. En arbetssjukdom beror på skadlig inverkan i arbetet som pågått under en längre tid. Med skadlig inverkan menas att det finns faktorer i arbetsmiljön som påverkat den fysiska eller psykiska hälsan ogynnsamt, till exempel stress.

Chefer till medarbetare som har blivit sjukskrivna, där orsaken troligen är arbetsrelaterad, har ansvar för att informera medarbetaren om att det bör göras en arbetsskadeanmälan om arbetssjukdomen.

Vad är vad?

Arbetsskada - Aj!

Med arbetsskada menas olyckshändelse eller sjukdom på grund av arbetet samt olycksfall på väg till och från arbetet.

Tillbud - Oj!

Med tillbud menas en plötslig händelse som kunnat innebära personskada eller dödsfall men som turligt nog bara blev en obehaglig upplevelse.

Med allvarligt tillbud menas en händelse som hade kunnat leda till allvarlig skada eller dödsfall.

Allvarliga olyckor och tillbud i arbetet ska anmälas till Arbetsmiljöverket

Arbetsgivaren är skyldig att omgående underrätta Arbetsmiljöverket om allvarliga olycksfall med personskada, dödsfall och skador i arbetet som samtidigt har drabbat flera arbetstagare.

Samma skyldighet gäller om ett allvarligt tillbud inträffat som har inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa.

Anmälan ska göras på www.anmalarbetsskada.se, där finns exempel på vilka händelser som omfattas av skyldighet att anmäla till arbetsmiljöverket.

Incidentrapportering kring otillåten påverkan

Drabbas du av någon form av otillåten påverkan från extern part såsom hot, våld, trakasserier, mutor eller upplever att någon försöker påverka dig på annat sätt så ska det göras en intern incidentrapportering utöver den anmälan som i vissa fall ska göras till försäkringskassan och/eller arbetsmiljöverket. En händelse betecknas som otillåten påverkan om den drabbade uppfattar att syftet var att påverka tjänsteutövningen.

Anmälan ska alltid ske oberoende av om medarbetaren upplevde att det inträffade skedde för att försöka påverka myndighetsutövningen eller ej och oavsett om situationen upplevdes som obehaglig eller hotfull.

Incidentrapporten fylls i gemensamt av närmsta chef och drabbad medarbetare. Du hittar den här: Blankett för incidentrapport otillaten påverkanWord.

Snart kommer en ny rutin som bland annat innehåller mer information om hur man ska agera vid otillåten påverkan.

Se anmalarbetsskada.se för info om vilka typer av hot och våldshändelser som ska anmälas.

Tillbud ska rapporteras internt

Med tillbud menas en oönskad händelse som hade kunnat leda till ohälsa, sjukdom eller olycksfall. Ett tillbud behöver inte innebära att det var nära att någon skadades, men att situationen som sådan skulle kunna innebära att någon person kunnat skadas vid händelsen. Tillbud visar på att det finns risker i arbetet och det är därför viktigt att detta anmäls.

Du som råkar ut för ett tillbud ska informera din chef. Chefen har ansvar för att tillsammans med medarbetaren rapportera tillbudet via blanketten Tillbud-intern blankettWord. Blanketten lämnas sedan till personalenheten.

Sök ersättning från Arbetsskadeförsäkringen genom Försäkringskassan

Försäkringskassan utreder inte om det inträffade klassas som en arbetsskada när de tar emot din anmälan. Det gör de först om du ansöker om ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Blanketter för att söka ersättning från arbetsskadeförsäkringen finns på Försäkringskassans hemsida.

AFA-Försäkring kompletterar Arbetsskadeförsäkringen

Alla på HaV omfattas av PSA-Avtal om ersättning vid personskada, via AFA-Försäkring. Om du drabbas av en arbetsskada ska arbetsgivaren informera dig om PSA. Det är dock du själv som har ansvar för att göra en anmälan till AFA.
Avtalet kan i vissa fall ge dig rätt till ersättning för inkomstförlust, kostnader för läkarvård, läkemedel och sjukgymnastik, fysiskt och psykiskt lidande samt för bestående besvär.

Anmäl skadan till AFA-Försäkring på deras webbplats. Där hittar du mer information om försäkringen. Du kan vända dig till personalenheten om du har frågor.

Om du hellre vill söka ersättning med en blankett går det också bra. Den skickar du till AFA försäkring.

PSA är en kompletterande arbetsskadeförsäkring till den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen som handläggs av Försäkringskassan.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Chef Rutin Sjukskrivning Säkerhet