Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Chef Rutin Sjukskrivning Säkerhet

Anmäl om en olycka eller ett tillbud inträffar

Om du råkar ut för en olycka i arbetet eller drabbas av arbetssjukdom ska det anmälas till Försäkringskassan. Även tillbud ska anmälas. Prata med din chef om du drabbas, även om det handlar om skador under din resa till eller från jobbet.

Din chef har ansvar för att anmäla skadan till Försäkringskassan

Arbetsgivaren är skyldig att anmäla arbetsskador till Försäkringskassan. Du som drabbas av en arbetsskada ska därför omedelbart informera din chef om det som inträffat.

Din chef har ansvar för att göra anmälan och ska direkt ta kontakt med skyddsombud. Om det behövs ska ni även kontakta huvudskyddsombudet.

Om du råkar ut för en olycka på väg till eller från arbetet ses det också som en arbetsskada. Den ska anmälas som ett färdolycksfall.

Anmäl skadan på webben eller via en blankett

Skadan anmäls till Försäkringskassan på webben eller genom att fylla i blanketten Anmälan om arbetsskada eller personskadaPDF.

Du och din chef fyller i anmälan tillsammans och den bör göras i samråd med ett skyddsombud.

Om ni gör en elektronisk anmälan ska chefen vidarebefordra bekräftelsen till personalenheten. Gör ni det på en blankett ska den lämnas till personalenheten. De har ansvar för att blanketten skickas till Försäkringskassan.

Personalenheten har också ansvar för att huvudskyddsombudet får en kopia eller elektronisk bekräftelse på alla anmälda arbetsskador.

Vad är vad?

Arbetsskada - Aj!

Med arbetsskada menas olyckshändelse eller sjukdom på grund av arbetet samt olycksfall på väg till och från arbetet.

Tillbud - Oj!

Med tillbud menas en plötslig händelse som kunnat innebära personskada eller dödsfall men som turligt nog bara blev en obehaglig upplevelse.

Med allvarligt tillbud menas en händelse som hade kunnat leda till allvarlig skada eller dödsfall.

Arbetssjukdomar ska också anmälas

Arbetsskador som uppkommit på annat sätt än genom olycksfall klassas som arbetssjukdomar.

En arbetssjukdom beror på skadlig inverkan i arbetet som pågått under en längre tid. Med skadlig inverkan menas att det finns faktorer i arbetsmiljön som påverkat den fysiska eller psykiska hälsan ogynnsamt, till exempel stress.

Chefer till medarbetare som har blivit sjukskrivna, där orsaken troligen är arbetsrelaterad, har ansvar för att informera medarbetaren om att det bör göras en arbetsskadeanmälan om arbetssjukdomen.

Allvarliga olyckor eller tillbud i arbetet ska anmälas till Arbetsmiljöverket

Arbetsgivaren är skyldig att omgående underrätta Arbetsmiljöverket om olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet lett till dödsfall eller svårare personskada eller samtidigt har drabbat flera arbetstagare.

Samma skyldighet gäller om ett allvarligt tillbud inträffat som har inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa.

Anmälan ska göras på www.anmalarbetsskada.se. Om man inte har möjlighet att anmäla via hemsidan kan man istället ringa till Arbetsmiljöverket på telefonnummer 010-730 90 00.

Även tillbud ska rapporteras

Med tillbud menas en oönskad händelse som hade kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. Ett tillbud behöver inte innebära att det är nära att någon skadas, men att situationen som sådan skulle kunna innebära att någon person kunnat skadas vid händelsen.

Du som råkar ut för ett tillbud ska informera din chef. Chefen har ansvar för att rapportera tillbudet via blanketten Företagsblankett för utredning av olycksfall och tillbudPDF. Blanketten lämnas sedan till personalenheten.

Sök ersättning från Arbetsskadeförsäkringen genom Försäkringskassan

Försäkringskassan utreder inte om det inträffade klassas som en arbetsskada när de tar emot din anmälan. Det gör de först om du ansöker om ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Blanketter för att söka ersättning från arbetsskadeförsäkringen finns på Försäkringskassans hemsida.

AFA-Försäkrings avtal, PSA kompletterar Arbetsskadeförsäkringen

Alla på HaV omfattas av PSA-Avtal om ersättning vid personskada, via AFA-Försäkring. Om du drabbas av en arbetsskada ska arbetsgivaren informera dig om PSA. Det är dock du själv som har ansvar för att göra en anmälan till AFA.

Avtalet kan i vissa fall ge dig rätt till ersättning för inkomstförlust, kostnader för läkarvård, läkemedel och sjukgymnastik, fysiskt och psykiskt lidande samt för bestående besvär.

Anmäl skadan till AFA-Försäkring på deras webbplats. Där hittar du mer information om försäkringen. Du kan vända dig till personalenheten om du har frågor.

Om du hellre vill söka ersättning med en blankett går det också bra. Den skickar du till AFA försäkring.

PSA är en kompletterande arbetsskadeförsäkring till den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen som handläggs av Försäkringskassan.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Chef Rutin Sjukskrivning Säkerhet

Publicerad: 2013-12-19
Granskad: 2017-11-08

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen