Miljöövervakning (6)
Mer än ett år sedan (6)
Programområde Kust och Hav (4)
Publikation (2)
Undersökningstyper (4)
Östersjön (1)
Vägledningar (4)
Publikationer (2)
Faktasida (4)
Publikation (2)
Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Växtplankton - Undersökningstyper för miljöövervakning

Undersökningstypen används för att i ett längre tidsperspektiv (mellan år)kunna påvisa förändringar i havsmiljön. Den ska främst bidra till att följa upp de biologiska effekterna av åtgärder för att reducera närsaltsbelastningen till havet.

Hydrografi och närsalter, trendövervakning - Undersökningstyper för miljöövervakning

Undersökningstypen används för att grovt beskriva årscykler av fysikaliska och kemiska förhållanden i havet.

Hydrografi och närsalter, kartering - Undersökningstyper för miljöövervakning

Undersökningstypen används för att grovt beskriva fysikaliska och kemiska förhållanden i havet.

Primärproduktion - Undersökningstyper för miljöövervakning

Undersökningstypen används för att beskriva ekofysiologisk respons på närsaltstillgänglighet och tillväxthastighet av växtplankton i havet samt årscykler av växtplanktonproduktionen.

God havsmiljö 2020 – Del 3

Den tredje delen i Marin strategi för Nordsjön och Östersjön. I delrapporten har vi tagit fram övervakningsprogram som ska ge underlag för bedömning av miljöstatus.

Monitoring Methods of Phytoplankton

Rapporten syftar till att ge underlag för revision av svensk nationell marin miljöövervakning relaterad till växtplankton i Östersjön, Kattegatt och Skagerrak. Rapporten är skriven på engelska.