Vägledningar (5)
Mer än ett år sedan (5)
Miljöövervakning (4)
Programområde Kust och Hav (4)
Undersökningstyper (4)
Faktasida (5)
Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Växtplankton - Undersökningstyper för miljöövervakning

Undersökningstypen används för att i ett längre tidsperspektiv (mellan år)kunna påvisa förändringar i havsmiljön. Den ska främst bidra till att följa upp de biologiska effekterna av åtgärder för att reducera närsaltsbelastningen till havet.

Hydrografi och närsalter, trendövervakning - Undersökningstyper för miljöövervakning

Undersökningstypen används för att grovt beskriva årscykler av fysikaliska och kemiska förhållanden i havet.

Hydrografi och närsalter, kartering - Undersökningstyper för miljöövervakning

Undersökningstypen används för att grovt beskriva fysikaliska och kemiska förhållanden i havet.

Primärproduktion - Undersökningstyper för miljöövervakning

Undersökningstypen används för att beskriva ekofysiologisk respons på närsaltstillgänglighet och tillväxthastighet av växtplankton i havet samt årscykler av växtplanktonproduktionen.

Hydrografiska villkor och biologisk mångfald

De hydrografiska villkoren är relaterade till fysiska processer i havsmiljön, som temperatur, strömmar, salthalt, vågor, is och grumlighet.