Miljömål och direktiv (3)
Havsförvaltning (2)
Övergödning (1)
Faktasida (3)
Senaste året (1)
Mer än ett år sedan (2)
Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Ingen övergödning - Miljömål

"Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten."

Faktablad för indikatorer

Vad som kännetecknar en god miljöstatus, samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön fastställs i våra föreskrifter HVMFS 2012:18.

5.3 A Skadliga algblomningar i Östersjön, 5.3 B Förekomst av skadliga alger i Västerhavet - Indikatorer för god miljöstatus

Indikatorn används för bedömning under deskriptor D5, Övergödning, för kriterium D5C3.