1. Publicerad: 23 november 2015 Uppdaterad: 31 maj 2016

    Vi ska bedöma om förordningen innehåller relevanta krav eller om den ska uppdateras eller tas bort.

  2. Publicerad: 20 september 2019

    Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att utveckla sin vägledning för hur en miljöanpassning av vattenkraften kan ske på ett kostnadseffektivt sätt i förhållande till eftersträvad miljönytta.

  3. Publicerad: 31 maj 2016

    I rapporten görs en översyn av miljökvalitetsnormerna i förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten och en bedömning av om det finns normer som bör ändras, tas bort eller om samma skyddsnivå kan uppnås på annat sätt.