1. Publicerad: 17 september 2014 Uppdaterad: 6 april 2016

    Havs- och vattenmyndighetens uppdrag var att analysera och föreslå hur verksamhetsutövares egenkontroll av vattenrecipienter bättre kan samordnas med den regionala och nationella miljöövervakningen.

  2. Publicerad: 11 februari 2014

    Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att anpassa myndighetens verksamhet till kraven i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, vilken trädde i kraft den 1 juli 2010.

  3. Publicerad: 12 januari 2016 Uppdaterad: 11 maj 2016

    Vi ska föreslå en organisation och ett system för att säkra  tillgången på data från de provtagningar och mätningar som görs av verksamhetsutövare inom recipientkontrollen.