1. Publicerad: 27 december 2018 Uppdaterad: 31 mars 2020

  Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur den del av anslaget 1:2 Miljöövervakning som myndigheten disponerar har använts för 2019.

 2. Publicerad: 17 september 2014 Uppdaterad: 6 april 2016

  Havs- och vattenmyndighetens uppdrag var att analysera och föreslå hur verksamhetsutövares egenkontroll av vattenrecipienter bättre kan samordnas med den regionala och nationella miljöövervakningen.

 3. Publicerad: 11 september 2014 Uppdaterad: 26 februari 2018

  Regeringen beslutade 2014 att Havs- och vattenmyndigheten ska utreda Hanöbuktens miljöproblem vidare för att undersöka eventuella samband mellan miljöfarliga ämnen och fiskhälsa.

 4. Publicerad: 9 januari 2018 Uppdaterad: 1 april 2019

  Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur den del av anslaget 1:2 Miljöövervakning som står till Havs- och vattenmyndighetens disposition har använts för 2018.

 5. Publicerad: 12 januari 2016 Uppdaterad: 11 maj 2016

  Vi ska föreslå en organisation och ett system för att säkra  tillgången på data från de provtagningar och mätningar som görs av verksamhetsutövare inom recipientkontrollen.