1. Publicerad: 23 februari 2015 Uppdaterad: 21 juni 2016

    Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att genomföra en fördjupad analys av det befintliga nätverket av formellt skyddade marina områden och en handlingsplan för svenskt marint områdesskydd.