Ändrat riksintresse i havet och havsplaner

I december beslutar HaV om vissa ändringar av områden av riksintresse för yrkesfiske, efter remiss som vi lämnade i april. Ändringarna rör områden i havet och då främst inom respektive havsplaneområde. Ändringarna gäller från den 1 februari 2020.

Totalt pekar HaV ut 20 områden inom planområdena, i huvudsak enligt förslagen i remissen. För fyra områden i förslagen gör vi dock vissa förändringar efter inkomna synpunkter.

I de förslag till havsplaner som HaV lämnar till regeringen baseras nu användning yrkesfiske på de uppdaterade riksintressena.

Riksintresse är till för näringens intressen

Syftet med miljöbalkens och hushållningsförordningens bestämmelser är att riksintressen ska bidra till att vitala intressen för näringen skyddas. De inkluderar fångstområden och betydelsefulla områden för fiskbeståndens reproduktion, och fiskhamnar som erbjuder nödvändig service och infrastruktur för landningar.

HaV fortsätter med att se över områden i kustzonen och inlandsvatten i samråd med länsstyrelserna. Översynen samordnas med pågående processer för fiskereglering, områdesskydd och reservatsbildning. Fortsatt översyn av fiskehamnar genomförs särskilt.

Publicerad: 2019-12-16
Sidansvarig: Webbredaktion