Nya föreskrifter om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet.

Den 1 oktober börjar nya föreskrifter gälla om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla sitt fiske.

De nya föreskrifterna heter Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11)PDF om befälhavare skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet och ersätter delvis kapitlen 1, 5, 6, 6a, 7, 8, och 15 samt bilagorna 1 och 2 i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område.

Bakgrunden till att de nya föreskrifterna har tagits fram är att HaV har sett ett behov av en större översyn av nuvarande föreskrifter i FIFS 2004:25. Våra nationella föreskrifter komletterar och verkställer i stora delar EU:s regelverk inom den gemensamma fiskeripolitiken och när EU:s regelverk omarbetas påverkar det ofta våra nationella föreskrifter. Sett över tid har de löpande ändringar som genomförts i FIFS 2004:25 gjort den allt mer överskådlig och svårläst. Därför har syftet med denna översyn främst varit att göra lättare att hitta och läsa de bestämmelser som handlar om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet.

HaV har i huvudsak strävat efter att förtydliga språket och uppdatera definitionerna, men vissa regler har även ändras i sak.

Dessa ändringar finns upptagna i en ändringstabell.PDF

Här hittar du vanliga frågor och svar om förhandsanmälan med anledning av HaV:s nya föreskrifter HVMFS 2018:11.

Införandet av de nya föreskrifterna innebär att ändringar har gjorts i:

Dessa ändringar kommer också att träda i kraft den 1 oktober.

De delar av föreskrifterna som har diskuterats mer än övriga är följande:

Tätare rapportering vid tekniska problem med VMS:en (2 kap. 2 §),

HaV inför en skärpning av kravet på att befälhavaren ska rapportera sin positionering till HaV när VMS:en inte fungerar från varannan till varje timme. Anledningen är att HaV behöver säkerställa att fiskefartyg inte fiskar i små, skyddade områden.

Ett par remissinstanser har påtalat att Sverige här går betydligt längre än vad EU:s regelverk kräver och anser att i de fall som Sverige väljer att ha strängare regler än vad EU-rätten kräver är det viktigt att regeln har analyserats och är nödvändig med hänsyn till svenska förhållanden. HaV delar den bedömningen och i det här fallet inför myndigheten strängare regler på grund av de erfarenheter som finns när det gäller kontrollen av efterlevnaden av reglerna för fiske i de marina skyddade områdena. Det är därför viktigt och motiverat att öka rapporteringskravet, som alltså endast inträder i det fall VMS-utrustningen inte fungerar.

Svenska regler om förhandsanmälan om ankomst till hamn och uppskjutna landningar (6 kap.)

För att enklare hitta de nationella bestämmelserna om förhandsanmälan har dessa förts in i en tabell i 6 kap. 4 §. Att tiderna nu förs in i tabellform innebär inte någon faktisk ändring av redan gällande bestämmeler om tidsfrister.

HaV bedömer att det, precis som tidigare, finns skäl att i vissa fall föreskriva längre förhandsanmälningstider än vad som anges i EU-bestämmelserna och vi har nationell möjlighet att göra så. I Östersjön genomförs t.ex. många landningar med relativt stora avstånd mellan landningsplatserna. Med en timmes förhandsanmälningstid, som anges för vissa landningar i Östersjön enligt EU:s bestämmelser, saknas marginaler för landningskontrollanterna att ta sig mellan de olika landningsplatserna och det blir alltså svårt att utöva fysiska kontroller av fisket. I de flesta fall är det i nuläget två timmars förhandsanmälningstid som gäller. Befälhavaren har dessutom alltid möjlighet att ringa och fråga om det går bra att komma in tidigare.

Alla befälhavare som vill korrigera sin förhandsanmälningstid till senare eller tidigare ankomst, får endast göra så efter godkännande av FMC (6 kap. 7 §). Vid dessa tillfällen kontaktas FMC via telefon. Detta gäller oavsett om man rapporterar sitt fiske i pappersloggbok, elektronisk loggbok eller kustfiskejournal.

Befälhavare får fortsättningsvis inte ändra tidpunkt för ankomst till hamn efter att tidigare anmäld tid har passerat. Befälhavaren får alltså inte retroaktivt ändra sin beräknade ankomst till hamn.

Vid avbruten eller uppskjuten landning ska den nya tidpunkten för landning anmälas till HaV minst en timme i förväg. Om befälhavaren vill fullfölja eller genomföra landningen inom en timme från det att landningen avbröts kan denne ringa FMC, som kan medge en kortare frist än den angivna timmen. Anledningen till ändringen är att det i verksamheten förekommer svårigheter att genomföra fullständiga landningskontroller när dessa avbryts för att återupptas vid senare tillfälle.

Landningskontrollanterna behöver kunna planera sitt arbete och syftet med samtliga ändringar gällande förhandsanmälan är att underlätta gennomförandet av fullständiga landningskontroller. 

Ökad noggrannhet gällande positionsangivelse vid fiske (3 kap. 12 §, 4 kap. 8 § och 5 kap. 8 §)

När HaV har gjort de tekniska ändringar som krävs för rapportering i e-loggboken kommer detaljnivån på positionsangivelsen vid fiske att bli mer noggrann. Nuvarande krav på att ange hela grader och minuter i e-loggbok, pappersloggbok och kustfiskejournal ändras till att gradminuter ska anges med två decimalers noggrannhet. Syftet med att få en mer exakt positionsangivelse är framför allt att öka möjligheten för HaV att kontrollera om fisket skett i skyddade områden eller inte. Det finns också risk för att kvotuppföljningen blir felaktig då fångsten inte rapporteras i det område där fisket bedrivits om positionsangivelsen inte är tillräcklig noggrann.

Även om en bestämmelse om positionsangivelser med två decimalers noggrannhet kan införas redan i dag för de som för pappersloggbok och kustfiskejournal, har HaV valt att avvakta med att införa ändringen till det också är möjligt att redovisa med två decimalers noggrannhet i e-loggboken. Det pågår ett arbete med att ta fram en sådan lösning och den ändring som HaV beslutat om, kommer att införas i föreskrifterna så snart systemändringen är klar.

Publicerad: 2018-09-21
Sidansvarig: Webbredaktion