Beslut om kustkvoter och fångstbegränsningar inom demersalt fiske år 2018

HaV beslutar varje år hur stor andel av Sveriges kvoter som ska tilldelas kustkvoterna inom demersalt fiske och hur kvoten för äkta tunga ska delas upp mellan olika redskapsgrupper. Inför år 2018 har beslut också fattats om fångstbegränsningar för torsk och makrill på kustkvoten i Västerhavet.

Kustkvoternas storlek år 2018 är i samtliga fall större än de kvantiteter som berörda yrkesfiskare totalt sett har landat de senaste åren. Det enda undantaget är kustkvoten för torsk i västra Östersjön som begränsas av den nationella kvotens storlek.

Om en fiskelicensinnehavare har särskilt tillstånd för demersala årliga fiskemöjligheter ska allt fiske, oavsett med vilket fartyg det sker, avräknas på individuell nivå. En licensinnehavare kan därmed inte fiska på både kustkvot och på den andel av kvoten som fördelas genom individuella årliga fiskemöjligheter.

Tilldelning till kustkvoterna i Västerhavet och Östersjön

Fiskslag

Kvotområde

Tilldelning (kg)

Gråsej

Nordsjön/Skagerrak/Kattegatt

15 000

Havskräfta

Skagerrak/Kattegatt

2 000

Kolja

Skagerrak/Kattegatt

1 000

Vitling

Skagerrak/Kattegatt

3 500

Rödspotta

Skagerrak

4 000

Torsk

Skagerrak

100 000

Torsk

Kattegatt

17 000

Torsk

Västra Östersjön (ICES delområden 22-24)

861 000

Torsk

Östra Östersjön (ICES delområden 25-32)

580 000

 

För att fisket efter torsk på kustkvoten i västra Östersjön ska kunna ske på motsvarande nivå som under de senaste åren så avsätts hela torskkvoten i västra Östersjön till kustkvoten. Detta innebär att inget trålfiske efter torsk kommer att bedrivas i västra Östersjön under år 2018.

HaV har möjlighet att under året omfördela kvantitet från kustkvoten till dem som beviljas individuella fiskemöjligheter.

Fördelning mellan redskapsgrupper för kvoten äkta tunga år 2018

Sveriges kvot för äkta tunga år 2018 fördelas mellan redskapsgrupperna passiva redskap, bottentrål och snurrevad samt bottentrål försedd med artsorterande rist enligt följande:

  • 50 procent till passiva redskap
  • 30 procent till bottentrål och snurrevad
  • 20 procent till fisket efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist.

HaV har möjlighet att besluta om en omfördelning mellan redskapsgrupperna under året.

Beslut om fångstbegränsningar för torsk och makrill på kustkvoten i Västerhavet år 2018

Fiske på kustkvoten efter torsk och makrill i Västerhavet regleras genom ett system med fångstbegränsningar per tvåveckorsperiod, med start på udda vecka. Fångsbegränsningarna för makrill blir lägre än under år 2017 vilket beror på att kustkvoten i år stoppades redan i augusti. För att säkerställa att kustkvoten kan vara öppen längre under år 2018 så sänks fångstbegränsningarna.

De fiskelicensinnehavare som beviljas individuella demersala fiskemöjligheter omfattas inte av tvåveckorsransoner för torsk.

Alla nivåer finns i HVMFS 2017:19PDF

Publicerad: 2017-12-20
Sidansvarig: Webbredaktion