Nya registreringsregler med anledning av landningsskyldigheten

Den 1 januari 2017 träder nya nationella registreringsregler i kraft som en följd av landningsskyldigheten. Reglerna är ett komplement till de EU-förordningar som redan gäller idag.

Sammanfattningsvis innebär reglerna att du även i kustfiskejournal, manuell förhandsanmälan och vägningsjournal ska ange en separat viktuppgift om fångsten är under minsta referensstorlek för bevarande (MRB).

I loggboken ska en sådan separat viktuppgift registreras även för små fångster av en art som befälhavaren väljer att registrera. Utöver registrering av fångst ombord omfattar reglerna även krav på att registrera utkast av alla arter som omfattas av en TAC, oavsett om arten omfattas av landningsskyldigheten. Pelagiskt fiske med trål- eller vadredskap som förvarar sin fångst osorterat omfattas dock inte av detta krav.

De nya föreskrifterna har utarbetats med utgångspunkt i den remiss om yrkesfiskets registrering av fångstuppgifter som HaV skickade ut den 7 december 2015. Myndigheten har efter remissbehandlingen och nya samrådsmöten med fiskenäringen reviderat det ursprungliga, remitterade förslaget.

Pappersloggbok och e-loggbok

Du som för loggbok, både papper och elektronisk, ska enligt EU:s regler redovisa fångstmängderna av en art i loggboken senast när vikten överstiger 50 kg levande vikt på fiskeresan. Men, som de flesta redan gör idag, kan det vara att föredra att redovisa fångsten redan från 0 kg. På så vis har du alltid koll på de totala fångstmängderna som finns ombord.

De nya föreskrifterna öppnar därför för denna möjlighet.(HVMFS 2016:24) Pdf, 129.8 kB.

Fångst av lax, öring och hummer ska du som idag alltid redovisa från 0 kg, likaså om du ska sumpa fångsten till havs. Om du väljer att redovisa fångsten först när vikten överstiger 50 kg per art på fiskeresan, ska du redovisa detta på den fiskeansträngning där vikten översteg 50 kg.

Du ska alltid redovisa i loggboken om fångsten är under eller uppnår minsta referensstorlek för bevarande (MRB). Följande koder ska du använda till detta:

  1. fångst som uppnår MRB redovisar du med koden LSC (Legally Size Catch)
  2. fångst som är under MRB redovisar du med koden BMS (Below Minimum Size)

Precis som tidigare gäller att alla fångster som du tar i land ska redovisas från 0 kg per art i landningsdeklarationen, men ovanstående koder ska användas även där. Samma sak gäller i en omlastningsdeklaration för dig som omlastar fångst.

Utkast

De nya föreskrifterna innebär att du ska registrera utkast av arter som omfattas av EU:s fångstbegränsningar (TAC) från 0 kg, oavsett om arten omfattas av landningsskyldighet eller inte. Utkast som sker i pelagiskt fiske med trål- eller vadredskap där fångsten förvaras osorterad, ska dock registreras helt enligt EU:s regler.

Utkast av arter utan en TAC registrerar du om utkastet överstiger 50 kg, oavsett i vilket fiskeri som utkastet sker, i enlighet med EU:s regelverk. Utkasten ska du dela upp i vilket typ av utkast som du har gjort genom att använda koderna DIS, DIM och ROV i loggboken.

  1. koden DIS (Discard) använder du t ex vid utkast av arter som inte omfattas av landningsskyldigheten eller vid utkast av förbjudna arter
  2. koden DIM (De minimis) använder du i visst fall när en art har undantagits från landningsskyldigheten
  3. koden ROV (Rovdjurskadad fångst) använder du vid utkast där fångsten är rovdjursskadad. Denna kod är nationell.

Inför årsskiftet kommer vi att skicka en ny pappersloggbok till dig som redovisar ditt fiske i denna form. För att underlätta din redovisning av fångst och utkast kommer de nya koderna att vara förtryckta. I e-loggboken kommer koderna att vara valbara i samband med fångstredovisningen.

Kustfiskejournal

I kustfiskejournalen ska du redovisa all fångst du får under en redovisningsperiod, precis som idag. Även i kustfiskejournalen ska du använda koderna BMS och LSC i samband med fångstredovisningen.

I kustfiskejournalen ska du redovisa utkast av arter som omfattas av EU:s fångstbegränsningar från 0 kg per art och redovisningsperiod. För övriga arter gäller redovisning om utkasten överstiger 50 kg per art och redovisningsperiod. Utkasten ska du redovisa med koden DIS eller med koden ROV om fångsten är rovdjurskadad.

Manuell förhandsanmälan

Nytt med reglerna är att du även i den förhandsanmälan om landning som görs manuellt ska ange separata viktuppgifter om fångsten är under minsta referensstorlek för bevarande (MRB). Samma sak gäller när du lämnar en manuell förhandsanmälan om omlastning.

Vägningsjournal

Nytt med reglerna är att du i vägningsjournalen och den pelagiska vägningsjournalen ska ange separata viktuppgifter om fångsten är under minsta referensstorlek för bevarande (MRB).

Mer detaljerad information om hur du som yrkesfiskare eller fångstmottagare ska registrera fångst och utkast kommer under hösten 2016.

Publicerad: 2016-09-01
Sidansvarig: Webbredaktion