Förbud mot laxfiske i Östersjön inom ICES delområde 30

Årets svenska fördelade kvot om 7 500 stycken laxar i ICES delområde 30 i Östersjön är i det närmaste uppfiskad. Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat att förbjuda svenskt fiske av lax i området från och med den 11 juli 2015.

Efter den 12 juli är det också förbjudet att landa eller omlasta lax som fångats i förbudsområdet under tillåten tid med fiskfällor, tinor/mjärdar, ryssjor och bottegarn. Sådan lax får inte heller försäljas i första led efter den 13 juli. Förbudet gäller inte fångster av lax i pelagiskt fiske respektive i laxfiske med andra redskap än ovan nämnda eftersom sådana fångster omfattas av landningsskyldighet. Laxfiske med andra redskap anses i detta fall vara garn/nät-fiske med en maskstorlek om 157 millimeter eller större eftersom lax är en angiven målart enligt bilaga III till Rådets förordning (EG) nr 2187/2005. Lax som fångas med sådan maskstorlek omfattas därför av landningsskyldighet i de fall redskapet används i fiske efter andra målarter än lax.

Bilaga: HVMFS 2015:16

Publicerad: 2015-07-08
Sidansvarig: Webbredaktion