Nytt och justerat fredningsområde vid Gålö i Stockholms skärgård

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har beslutat ändra reglerna för fiske i Lännåkersviken och Blista fjärd vid Gålö i Stockholms skärgård.

Numera nedlagda Fiskeriverket fick 2005 i uppdrag av regeringen att inrätta ett antal fiskefria områden samt att utvärdera biologiska effekter och ekonomiska konsekvenser av dessa. Ett av de områden som valdes ut var Lännåkersviken vid Gålö där fiskeförbud under hela året infördes 2009. Samtidigt infördes ett större fredningsområde utanför Lännåkersviken, i Blista fjärd, med fiskeförbud under tiden den 1 april till och med den 30 juni. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har haft i uppdrag att provfiska i området för att utvärdera effekterna av det fiskefria området och detta har visat på positiva resultat. Då bestämmelserna upphör att gälla den 1 juli 2015 har Länsstyrelsen i en skrivelse till Havs- och vattenmyndigheten begärt att dessa förlängs i ytterligare fem år.

Havs- och vattenmyndigheten har nu beslutat att inte förlänga bestämmelserna vad gäller den del av området där fisket varit förbjudet under hela året utan istället göra hela området till ett fredningsområde med fiskeförbud under tiden 1 april till och med den 15 juni.

HaV vill undersöka om de positiva effekter som uppnåtts genom det fiskefria området kan upprätthållas genom att istället göra hela området till ett fredningsområde. I Stockholms skärgård finns idag 25 fredningsområden där det är förbjudet att fiska under tiden 1 april till och med den 15 juni i syfte att stärka rekryteringen av fisk. HaV kommer att ge SLU i uppdrag att fortsätta provfiska i området för att utvärdera hur bestånden utvecklas nu när vi gör hela området till ett fredningsområde. HaV kommer också under hösten 2015 att bjuda in fiskerättsägare och andra berörda i området till ett informationsmöte där resultaten av SLU:s undersökningar kommer att presenteras. Uppdraget att utvärdera fiskefria områden kommer att redovisas till regeringen under 2016.  

Inom området ligger ett mindre fredningsområde för havsvandrande öring utanför Husbyån. Detta område justeras så att avgränsningarna blir tydligare.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2015.

Här kan du läsa beslutet: Protokoll Gålö 2015 Pdf, 31.2 kB..

Bilaga: HVMFS 2015:11 Pdf, 153 kB.

Publicerad: 2015-06-30
Sidansvarig: Webbredaktion