Riktade kontroller av märkningskraven för handelsnormer

Under vecka 24 och 25 kommer det att genomföras riktade kontroller för att säkerställa att märkningen och klassificeringen är i enlighet med regelverket för handelsnormer.

I drygt 40 år har det funnits gemensamma handelsnormer för fiskeriprodukter inom EU. Handelsnormerna syftar till att förbättra kvalitén, underlätta handel och skapa en rättvis konkurrens och därmed öka lönsamheten för fiskaren. De arter som omfattas av en handelsnorm måste uppfylla alla kriterier och vara korrekt märkta för att få säljas för direkt humankonsumtion inom EU. Det finns idag handelsnormer för ett 40-tal saltvattenfiskar, kräftdjur, kammussla och valthornssnäcka.

Alla arter som omfattas av handelsnormerna ska vara märkta med:

  • färskhetskategori
  • storlekskategori
  • nettovikt
  • produktform

Korrekt märkning

Om partiet inte är korrekt märkt vid en kontroll kommer Jordbruksverket kräva att ansvarig person märker partiet på ett korrekt sätt innan det säljs. Korrekt märkning innebär att samtliga ovan nämnda uppgifter framgår på lådan och/eller partiet. Med ansvarig person avses den person som har fisken hos sig när kontrollen genomförs. Sker kontrollen på auktionen är det auktionen som ska märka om partiet.

Undantag från märkning

Handelsnormerna innebär även att de partier som säljs ska vara enhetliga. Ett parti är enhetligt om maximalt 10 procent av partiets totala vikt kan hänföras till en färskhets- eller storlekskategori omedelbart under eller över den kategori som anges på partiet.Små mängder som fiskaren säljer direkt till detaljhandlare eller konsumenter är undantagna från kravet på märkning och övriga regler i handelsnormerna.

Publicerad: 2015-05-22
Sidansvarig: Webbredaktion