Förslag om ändringar i fiskelagen

I proposition som lämnades till riksdagen den 18 mars 2014 föreslås vissa ändringar i fiskelagen och lagen  om överlåtbara fiskerättigheter.

Det ska bara krävas fartygstillstånd vid yrkesmässigt fiske i havet och ingen personlig yrkesfiskelicens. Fartygstillstånd föreslås i fortsättningen heta fiskelicens. Fiskelicens ska kunna innehas av en fysisk eller en juridisk person. Fisket behöver inte längre vara av väsentlig betydelse för försörjningen utan det räcker att det bedrivs i näringsverksamhet. Det betyder att licensinnehavaren kan ha inkomster från annan verksamhet.

De nuvarande bestämmelserna om redskapsbegränsningar för fritidsfisket i förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen flyttas till fiskelagen.

Havs- och vattenmyndigheten får besluta om föreskrifter om landningsskyldigheten. Det införs också en straffbestämmelse som kopplas till överträdelser av landningsskyldigheten.

Den högsta nivån för sanktionsavgifter höjs för att uppfylla kravet på effektiva sanktioner för allvarliga överträdelser. Möjligheten ökas också att ha olika avgifter beroende på exempelvis fartygens storlek eller fångstens värde.

Regeringen ska kunna besluta att överlåtbara fiskerättigheter ska kunna gälla även för annat fiske än det pelagiska.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2014.

Publicerad: 2014-04-02
Sidansvarig: Webbredaktion