Nytt om fiskeregler 22 september 2023

Hitta på sidan

Påminnelse om förbudsperiod för fiske av ål i havet

Förbudsperioden är mellan 1 oktober 2023 till den 31 mars 2024. Förbudet omfattar all form av form av fiskeaktivitet efter ål, vilket innebär att det från och med 1 oktober även är förbjudet att landa och sumpa sin ålfångst.

EU:s ministerråd har under de senaste sex åren, i samband med diskussionerna om fiskemöjligheter i unionens vatten, fattat ett politiskt beslut om att varje medlemsland ska införa förbud att fiska ål i havet. Enligt EU-bestämmelser om fiskemöjligheter 2023 ska förbudsperioden omfatta sex månader, fiske av alla livsstadier av ål i unionens vatten, inklusive flodmynningarna. All form av kommersiell fiskeaktivitet av ål omfattas också av förbudet, vilket innebär att det även är förbjudet att sumpa ål under den fastställda perioden.

Vid val av period/perioder ska medlemsländerna beakta ålens tidsmässiga migrationsmönster för respektive livsstadier inom den berörda medlemsstaten och perioden/perioderna ska vara förenliga med de bevarandemål som anges i EU:s ålförordning med tillhörande nationella förvaltningsplaner.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2023-11-20

    Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

  2. Nytt om fiskeregler 2023-11-15

    Kameror ombord på vissa större fiskefartyg. Övergång till elektronisk fångstrapportering för alla. Nu sker stora förändringar av EU:s system för fiskerikontroll. Allt för att bidra till ett hållbart fiske.

  3. Nytt om fiskeregler 2023-11-02

    Havs- och vattenmyndigheten vill ha era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

Publicerad: 2023-09-22
Sidansvarig: Webbredaktion