Nytt om fiskeregler 28 februari 2023

Nu kan du se dina demersala fiskemöjligheter för 2023

Du som tidigare fått demersala fisketillstånd kan nu se din individuella tilldelning i systemet för överlåtelser, Fiskerätt. Tillstånden kommer även att skickas till berörda fiskare med post.

Fiske i norsk zon

EU och Norge har ännu inte enats vad gäller tillträde till norskt vatten i Skagerrak och Nordsjön. Detta innebär att svenska fiskare ännu inte får fiska de kvoter som Sverige traditionellt har i dessa vatten. Efter att förhandlingarna har avslutats kommer Havs- och vattenmyndigheten att skicka ut fisketillstånden till berörda tillståndshavare. De individuella tilldelningarna för kvoterna i norsk ekonomisk zon i Nordsjön kan alltså inte fiskas förrän tillträdet är klart och HaV skickat ut fisketillstånden.

De fördelade individuella kvantiteterna av nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt gäller perioden 1 januari till och med den 30 juni 2023. Sveriges förväntade kvot för denna period är 770 ton.

Inget infiskningskrav för att få nytt fisketillstånd för torskfångande redskap och nordhavsräka i norsk ekonomisk zon i Nordsjön för år 2024

Mot bakgrund av att svenska fiskare ännu inte har fått tillträde till fiske i norskt vatten har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att särskilda skäl föreligger för att göra undantag från infiskningskraven för fisketillstånden för nordhavsräka och torskfångande redskap i norsk ekonomisk zon i Nordsjön för fiskeåret 2023. Infiskningskraven gäller alltså inte för att få förnyat fisketillstånd för torskfångande redskap och nordhavsräka i norsk ekonomisk zon i Nordsjön för år 2024. Undantaget gäller endast för år 2023.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2023-03-24

    På grund av övergången till en ny kvotperiod för fiske efter nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt används inget infiskningskrav under första halvåret 2023 för att få förnyat tillstånd kommande förvaltningsperiod.

  2. Nytt om fiskeregler 2023-03-17

    EU och Norge är överens om fiskemöjligheter och tillträde till varandras vatten under 2023. Fisketillstånd kommer att skickas till dig som haft tillstånd att fiska i norsk ekonomisk zon under 2022.

  3. Nytt om fiskeregler 2023-03-01

    Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att allt fiske efter ål i havet ska stoppas under perioden från 1 oktober 2023 till 31 mars 2024.

Publicerad: 2023-02-28
Sidansvarig: Webbredaktion