Nytt om fiskeregler 3 februari 2022

Pandemins påverkan på marint yrkesfiske

Drygt hälften av Sveriges marina yrkesfiskare uppger att de har påverkats av Corona-pandemin, visar en undersökning från HaV.

För att få en samlad bild över pandemins påverkan på marint yrkesfiske har HaV skickat ut en enkät till svenska yrkesfiskare. Det första utskicket gjordes våren 2020 och det senaste under våren 2021. Tillsammans ger resultaten en bild av pandemins påverkan över tid.

Hälften av yrkesfiskarna påverkade

Av de som svarade på enkäten upphav drygt hälften att pandemin har påverkat deras fiske (55 procent 2021, respektive 56 procent 2020). De som svarat att pandemin haft en påverkan på deras fiske fick sedan ange hur de påverkats. Allra flest (80 procent) angav att deras omsättning minskat, följt av ändrade arbetsmönster (42 procent) samt ökade arbetskraftskostnader (14 procent).

Lägre omsättning 84% år 2020, en minskning till 80% år 2021. Ökade arbetskostnader 14% vid båda enkäterna. Ändrade arbetsmönster från 37% 2020 till 42% 2021.Förstora bilden

Av dem som upplever att pandemin haft en påverkan på fisket, tycker majoriteten att omsättningen har blivit lägre.

Minskad omsättning

Bland dem som upplever en påverkan av pandemin svarar en majoritet att omsättningen har minskat. Det skulle kunna bero på lägre såld kvantitet, eller samma kvantitet men till ett lägre pris. För att undersöka den saken lite mer kan man titta på trender för kilopriset.

Figuren nedan visar ett ungefärligt kilopris för hel fisk under åren 2018 till 2021. För att ge en helhetsbild visas statistik för samtliga arter som det finns siffror på. Åren 2018 och 2019 är av intresse utifrån ett jämförelseperspektiv, då det är åren innan pandemin tog fart och ledde till diverse restriktioner i Sverige och övriga världen.

Linjediagram. En linje per år 2018-2021. Prisutvecklingen är liknande under de fyra åren. Mot slutet av 2021 går dock priset upp, jämfört med tidigare år.Förstora bilden

Rullande medelvärde 3 veckor helviktspris (kr/kg) för samtliga arter det finns statistik över. Statistiken visar en tydlig prisökning år 2021 runt vecka 43, jämfört mot tidigare år där en prisökning skett senare på året.

Medelvärdet på kilopriset för alla arter under år 2021 börjar lägre än både år 2020 och 2019 men något högre än 2018. Man kan dock konstatera att år 2021 så ligger snittpriserna generellt högre än de föregående åren. Man kan också se att år 2020 följer trenden från 2018 och 2019.

Påverkan inom olika kategorier

Yrkesfiskarna ombads i undersökningen att svara på pandemins påverkan på olika kategorier. Kategorierna var löner, antal arbetande timmar, dagar till sjöss, försäljningspriser, landad vikt samt landningsvärde. De fick svara med en skala från mycket negativt till mycket positiv påverkan.

Majoriteten i samtliga kategorier har inte upplevt någon påverkan. Dagar till sjöss och antal arbetade timmar har högst andel yrkesfiskare som inte upplever någon påverkan med ungefär 61% vardera. Därefter kommer landad vikt med 58%.

Majoriteten i samtliga kategorier har inte upplevt någon påverkan.Förstora bilden

Andel i procent som upplever någon grad av påverkan på de olika alternativen.

De kategorierna med högst andel som upplevde en mycket negativt påverkan är landningsvärde (runt 14%) och försäljningspriser (runt 13%). Kollar man på de alternativen med störst andel som upplevt en negativ påverkan så finner man även då kategorin ”landningsvärde” med runt 34% följt av löner med ungefär 33%.

Försäljningspriser har 5% angett positiv påverkan vilket är den kategori med störst andel positiv påverkan.

Restriktioner kan ha påverkat

Tre artsegment stack ut och det var räk- torsk- och kräftsegmenten som i större utsträckning upplevde att pandemin hade en negativ påverkan gällande omsättning, löner, landningsvärde och försäljningspriser. Möjliga förklaringar till det skulle kunna vara att segmenten påverkats av restriktioner på restauranger, eller av nya konsumtionsmönster och att färre köper färskt.

Större påverkan på fiske med aktiva redskap

Yrkesfisket kan grovt delas in i två större segment beroende på redskapstyp, aktiva redskap och passiva redskap. De med aktiva redskap upplevde generellt mer av en negativ påverkan på grund av pandemin. En möjlig förklaring är att det fisket oftare är en heltidssyssla.

HaV arbetar vidare med underlaget

Enkätsvaren, tillsammans med annan statistik hos HaV, ger mer information och andra infallsvinklar på hur pandemin har påverkat svenskt yrkesfiske. Exempelvis hur prisbilden på färsk fisk och skaldjur har påverkats. Det är något som myndigheten planerar att jobba vidare med för att få en bättre bild av pandemins effekter på yrkesfisket.

Resultaten från undersökningen har kommunicerats med både Jordbruksverket och regeringskansliet.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2024-02-08

    Havs- och vattenmyndigheten föreslår en ändrad fredningstid för fiske med nät efter siklöja i hela Mälaren.

  2. Nytt om fiskeregler 2024-02-01

    EU-kommissionen har tagit beslut för att skydda hälleflundran. Under lekperioden kommer arten att fredas i EU-vatten i Skagerrak och i svensk ekonomisk zon i Kattegatt.

  3. Nytt om fiskeregler 2024-01-26

    Du kan nu logga in och se dina tilldelade kvantiteter för demersala fiskemöjligheter i Fiskerätt.

Publicerad: 2022-02-03
Sidansvarig: Webbredaktion