Nytt om fiskeregler 23 december 2021

Demersala kustkvoter i Västerhavet beslutade för år 2022 samt ändringar vad gäller torskfiske i Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten beslutar årligen hur de för svenskt fiske tillgängliga demersala fiskemöjligheterna ska fördelas mellan olika kategorier av fiskelicensinnehavare, och då också hur stor del av kvoterna som tilldelas kustkvoterna.

Utgångspunkter för detta beslut är bland annat kvotnivåerna, hur kvoterna tidigare har fördelats och nyttjats, genomförandet av landningsskyldigheten och hänsyn till det småskaliga kustnära fisket. Målsättningen är att tilldelningen till kustkvoten inte ska vara lägre än landningarna de senaste åren och att de ska vara så pass väl tilltagna att risken för kvotstopp under året är låg.

Demersala kustkvoter i Västerhavet år 2022 (kg)

Fiskslag

Kvotområde

Kustkvot

Gråsej

Nordsjön/Skagerrak/Kattegatt

5 000

Havskräfta

Skagerrak/Kattegatt

2 000

Kolja

Skagerrak/Kattegatt

1 000

Vitling

Skagerrak/Kattegatt

1 000

Rödspotta

Skagerrak

2 000

Torsk

Skagerrak

15 000

Torsk

Kattegatt

2 000

Torskfiske i Östersjön

Eftersom inget riktat fiske efter torsk är tillåtet i Östersjön år 2022 är det inte aktuellt att fördela kvantitet till kustkvoten för torsk.

Då torskkvoten i västra Östersjön sänks med 88 procent till 76 ton kommer inga fisketillstånd för torskfångande redskap med trål i västra Östersjön skickas ut inför år 2022. Detta för att säkerställa att fiske med passiva redskap ska kunna ske så länge som möjligt under året. Fisketillstånd för torskfångande redskap med trål i östra Östersjön har emellertid skickats ut då kvotnivån tillåter det.

För att minska risken att någon fiskelicensinnehavare fiskar riktat efter torsk framgår det i fisketillstånden för år 2022 att bifångsterna av torsk inte får överstiga 40 procent av den totala fångsten mätt i levandevikt av alla marina biologiska resurser som landas efter varje fiskeresa.


Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-02-02

    HaV, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har ett regeringsuppdrag att följa upp och analysera arbetet med omprövningarna av vattenkraften. Den 1 februari lämnades en delredovisning till regeringen.

  2. Aktuellt 2023-02-02

    Idag, 2 februari, är det den internationella våtmarksdagen. Över hela världen fokuserar forskare och miljömyndigheter på de viktiga våtmarkerna – som har betydelse både för den biologiska mångfalden och klimatet. Här i Sverige stöttar HaV en rad våtmarksprojekt via LOVA-bidraget.

  3. Aktuellt 2023-02-01

    Vimma och id är två svagsimmande (sämre på att klara vandringshinder) fiskarter. De ska nu få hjälp av ett åtgärdsprogram som HaV arbetat fram.

Publicerad: 2021-12-23
Sidansvarig: Webbredaktion