Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap 22 december 2021

Hitta på sidan

Nyhetsbrev för december 2021

Denna månaden kan du tycka till om vilka fiskeredskap som ska ingå i producentansvaret, läsa om utbildning i standardisering och sen tar vi julledigt.

Förordningen för producentansvar för fiskeredskap är nu beslutad. SPIRAL- projektet är tänkt att bidra med underlag till kommande föreskrifter och vägledningar för den beslutade producentansvarsförordningen som nu Naturvårdsverket är ansvarig för.

Enkät och workshop

Vi i SPIRAL-projektet påbörjar nu arbetet med att identifiera vilka fiskeredskap som bör eller inte bör ingå i förordningen. Med den bifogade enkäten hoppas vi få din hjälp att skapa en komplett lista på alla fiskeredskap. Därefter diskuterar vi vilka redskap som inte bör ingå under en workshop i början av nästa år. Efter workshopen planerar projektet att skicka vårt förslag till EU-kommissionens arbetsgrupp för genomförandet av engångsplastdirektivet, single use plastic technical assessment group (SUP TAC). Därefter får vi se om vi får ett svar från kommissionen men vi hoppas att SPIRAL-projektet bidrar till att diskussionen kommer igång på EU nivå och på så sätt bidrar till harmonisering mellan alla medlemsländer.

Du kan påverka

Fiskeredskapskategorierna som ni ser i frågeformuläret kommer bland annat från kontrollförordningen, Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009, förutom kategorin vattenbruksutrustning. Vi behöver nu hjälp med att ni föreslår ytterligare underkategorier och även att ni kommenterar på kategorier som ni tycker inte bör ingå. Observera att redskapen ska uppfylla definitionen för fiskeredskap och innehålla plast.

Förordningens definitioner för plast och fiskeredskap

10 § Med polymer avses i denna förordning detsamma som i artikel 3.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG.

11 § Med plast avses i denna förordning en polymer som kan användas som huvudsaklig strukturkomponent i slutprodukter, oavsett om polymeren har tillförts tillsatser eller andra ämnen.

Med plast avses inte en polymer som förekommer naturligt i miljön och som inte har modifierats på kemisk väg.

12 § Med fiskeredskap avses i denna förordning föremål eller redskap som innehåller plast och

 1. används inom fiske eller vattenbruk för att lokalisera, fånga eller föda upp marina eller limniska biologiska resurser, eller
 2. flyter på vattenytan och används i syfte att dra till sig, fånga eller föda upp marina eller limniska biologiska resurser.

 

SIS håller utbildningar om standardisering

Den 21 januari kl 14:00- 15:30 anordnas en workshop för deltagare i CEN/TC 466 som är nya inom standardisering. Workshopen kommer ge en kort introduktion till CEN-portalen och CEN-meetings därtill också ge tips och insikter i hur man skriver standarder.

Den 25 januari kl 13-14 anordnar SIS en workshop för både nya och erfarna deltagare. Här kommer man gå igenom det nya verktyget som används för att skriva standarder- Online Collaboration Tool.

Observera att för att få gå dessa kurser har man anmält sig som deltagare i den tekniska kommittén TK 627 Cirkularitet för fiskeredskap och vattenbruksutrustning.

Vill du vara med och påverka standarden Cirkularitet för fiskeredskap och vattenbruksutrustning gå då in och anmäl dig här.

God Jul och Gott Nytt År önskar vi i SPIRAL projektet

god jul önskar projektet

Fler nyheter

 1. Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap 2023-03-20

  Den 28 februari avslutades SPIRAL-projektet, Smart policyutvecklingen för producentansvaret för fiskeredskap av plast.

 2. Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap 2022-04-11

  Sista veckan i mars blev intensiv i SPIRAL-projektet. Vi jobbade med att hitta lösningar på friåkarproblemet i ett tre-dagars hackaton, och borrade djupare i frågan om vilka redskap som skulle kunna ingå i producentansvaret för fiskeredskap i en workshop. Just nu fokuserar vi också på att göra testrapporteringen av redskap som satts på marknaden så bra som möjligt. Och arbetet inför testkörningen av insamling av uttjänta redskap pågår också. Vi ser fram emot en spännande vår och önskar er alla en glad påsk!

 3. Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap 2022-03-17

  Just nu fokuserar vi på att hitta lösningar som förhindrar att man kan kringgå producentansvaret för fiskeredskap till exempel genom privatimport.

Publicerad: 2021-12-22
Sidansvarig: Webbredaktion