Fokus på vatten i Gävleborg

I maj i år var HaV:s miljömålsturné på sitt sjunde länsbesök. Denna gång var det länsstyrelsen i Gävleborg som vi bjudit in oss till.

Vid besöket deltog Kalle Gullberg, Paula Lenninger, Maria Hysing, Elina Eriksson, Sara Waern, Simon Mårell, Einar Johansson och Kristina Tattersdill.

Vi började dagen med diskussioner inne på kontoret i Gävle. När vi var där i maj arbetade man med statusklassningen inför kommande uppföljning enligt vattenförvaltningsförordningen. I Gävleborg finns cirka 2 500 vattenförekomster, men endast en del av dessa klassas eftersom man inte hinner med alla. Det pågick också en revidering av det regionala miljöövervakningsprogrammet och av programmet för samordnad recipientkontroll. Kustkommunernas översiktsplaner genomgår också en revision, och länsstyrelsen tycker sig se att allt fler lägger mer fokus på kusten och dess värden.

Länsstyrelsens deltagare presenterade hur miljötillståndet inom de olika miljökvalitetsmålen ser ut i länet. Övergödning är generellt inte ett stort problem i länet, men det finns ett 10-tal sjöar med internbelastning. Därför har man påbörjat projekt med lågflödesmuddring. Det pågår också två tvååriga projekt som syftar till att få bättre koll på naturvärden vid kusten, MarPro-x och FishPro-x som undersöker makroalger respektive fisk. Det finns inte så många skyddade marina områden, men Länsstyrelsen jobbar för att det ska bli fler. Gävleborg har ett åtgärdsprogram för miljömålen som löper 2014-2020. Arbetet med att revidera det har påbörjats.

På eftermiddagen tog vi en promenad längs Gavelån och tittade på en del åtgärder som genomförts där. Gavelån är cirka 30 km lång och det finns åtta kraftverk längs den. Det första ligger utanför konserthuset i Gävle bara ett par kilometer från åns mynning. Bland annat har man lagt ut mängder med stora stenar i ån för att fisk och andra djur ska kunna ta sig upp- och nedströms vid betongtrösklarna vid konserthuset. Området längs ån inne i centrala Gävle är ett populärt friluftsområde och man har fått väga naturintressena mot de historiska och arkitektoniska värdena och friluftsintressena. Ån har genom historien haft många användningsområden och en del spår av detta vill man bevara. Projektet finansieras delvis genom medel från HaV, och det pågår mellan 2017 och 2020. Man vet att Gavleån har mycket höga naturvärden nära havet och bland annat finns det 27 olika fiskarter där. De genomförda restaureringsåtgärderna har även en positiv effekt på havet och vandrande fisk.

Eftermiddagen avslutades med ytterligare diskussioner inne på kontoret, och bland annat pratade vi om hur man skulle kunna utveckla den regionala uppföljningen av miljökvalitetsmålen. Länsstyrelsen tycker att det är svårt att sammanställa allt som hänt under året med tanke på de textbegränsningar som finns i anvisningarna. Det leder till att uppföljningen blir ganska lika från år till år, och det blir svårt att ge en utförlig beskrivning eller analys av åtgärdsarbetet. Vi pratade om olika förslag på hur man kan komma bort från detta, och kom fram till att detta bör lyftas i RUS (Regional Utveckling och Samordning i miljömålssystemet).

Vid dagens slut kunde vi återigen konstatera hur roligt och givande vi tycker det är att besöka länen. Vi har inga fler besök inbokade under 2019, men vi hoppas att kunna besöka fler län under 2020.

Publicerad: 2019-10-29
Sidansvarig: Webbredaktion