Miljötillstånd och åtgärdsarbete i Norrbotten

I början av september var det återigen dags för ett besök på HaV:s miljömålsturné. Den här gången var det länsstyrelsen i Norrbotten som var värd för besöket.

Vid besöket deltog Jörgen Naalisvaara, Ellinor Bomark, Minna Brodin, Magnus Johansson, Henrik Löfdahl och Patrik Olofsson. Under fältbesöket deltog även Stefan Stridsman och Robert Svartling.

gruppfoto

Magnus, Henrik, Minna, Jörgen, Maria, Ellinor, Patrik, Emmelie, Robert och Stefan i fält. Foto: Therése Elfström

Dagen började med diskussioner på kontoret i Luleå. Länsstyrelsen presenterade miljötillstånd och åtgärdsarbete i Norrbotten, och vilka utmaningar och möjligheter man ser. Bland annat diskuterades problemet med den långa kötiden till miljödomstolen vid tillståndsansökan för att kunna genomföra miljöförbättrande åtgärder. Något annat som togs upp var behovet av fler entreprenörer som kan utföra uppdrag, idag kan det vara en utmaning att hitta aktörer som kan utföra åtgärder i vatten. Vi pratade också en del om fisk och vilka behov länet ser när det gäller uppföljning. Lax och öring har man goda kunskaper om, men man vet inte så mycket om sik och siklöja. Siklöja är den kommersiellt viktigaste arten i länet.

Länet arbetar lokalt, regionalt, nationellt och även internationellt med olika åtgärdsprojekt. SeamBoth är ett kunskapsuppbyggande projekt mellan Sverige och Finland som pågår 2017-2020. I projektet kartlägger man bland annat havsmiljön för att ta reda på var skyddsvärda områden finns. Länet har flera Interreg-projekt tillsammans med Finland och har även påbörjat samarbete med Norge och Ryssland. Det handlar om storskaliga restaureringsprojekt för att återställa livsmiljöer för bland annat flodpärlmussla. I spåren av restaureringsarbetet kommer fler och fler fisketurister, och man har börjat titta på hur man ska kunna ta hand om dessa på bästa möjliga sätt.

illustration av fisktrappa

Världens första fiskväg i plast. Foto: Maria Samuelsson

Efter lunch var det dags att besöka den gamla kvarnen i Altersbruk där en innovativ lösning har valts för att hjälpa fisken i Alterälven att passera. Den nya fisktrappan som leder förbi kvarnen är världens första fisktrappa i komposit (plast), tillverkad av Composite Service i Öjebyn. Materialvalet gör den både billigare och lättare att hantera än en traditionell fisktrappa i trä eller betong. Fisktrappan är 55 meter lång och har en fallhöjd på tre meter. Det har tidigare funnits en fisktrappa i trä på platsen, men ingen fisk sågs någonsin använda den trappan. Förhoppningen är att den nya fisktrappan ska vara populärare. Det är ingen laxtrappa utan meningen är att alla arter ska kunna ta sig upp. Projektet finansieras av HaV och EU-programmet Interreg nord. Det är en del i länsstyrelsens satsning Kustmynnande vattendrag där man ska förbättra vattenmiljön i bland annat Alterälven.

illustration fisktrappa

Den nya fisktrappan ska underlätta för alla arter att vandra i vattensystemet. Foto: Therése Elfström

foto på brunn

Brunn för reglering av vattennivån på Lakafors försöksfält. Foto: Therése Elfström

Vi besökte även Lakafors försöksfält, där det pågår försök med reglerbar dränering. Ventiler i reglerbrunnar gör att fältets grundvattennivå kan justeras. Genom att hålla grundvattennivån så hög som möjligt minskas läckaget av försurande ämnen och metaller från den underliggande sura sulfatjorden. Genom att grundvattnet hålls kvar en längre tid efter högflödesperioder kan odlingsförhållandena förbättras under torra perioder. När marken ska bearbetas maskinellt kan grundvattennivån sänkas tillfälligt.

Därefter var det dags för oss från HaV att tacka för oss och ta nattåget tillbaka till Göteborg.Publicerad: 2019-02-05
Sidansvarig: Webbredaktion