Behovet av integrerad havs- och vattenförvaltning är stort såväl lokalt som globalt

På uppdrag av regeringen har HaV redovisat ett antal insatser och behov av fortsatt arbete kopplat till sex av FN:s agendamål: vatten och sanitet (mål 6), hållbar energi (mål 7), hållbara städer (mål 11), hållbar produktion och konsumtion (mål 12), ekosystem och biologisk mångfald (mål 15), samt partnerskap (mål 17). Vi har även beskrivit hur målen om vatten och hav hör ihop och förklarat hur frågor om vatten kopplar till samtliga agendamål.

HaV bedriver redan idag ett omfattande arbete för integrerad och uppströms förvaltning från källa till hav. Ett arbete som sker genom samverkan med vattenråd och distrikt, nationell samverkan, regionala fora, bilateralt samarbete, internationellt utvecklingssamarbete med mera.

– Genom att förstärka denna samverkan ytterligare, till exempel mellan olika myndighetskompetenser och sektorer på nationell nivå, inom vårt internationella utvecklingssamarbete och med FN-organ och andra globala institutioner, skulle vi kunna bidra än mer till såväl hållbar miljö som till social och ekonomisk hållbarhet, säger projektledaren Ulrika Siira.

Några andra behov av fortsatt arbete som tas upp är bland annat miljöanpassad vattenkraft, vattenförsörjning, bilateralt samarbete kring hållbara städer, en fortsatt utveckling av spårbarhetssystemet för fiskeri- och vattenbruksprodukter och insatser för en hållbar blå och grön ekonomi.

Arbetet synliggör också hur viktiga insatserna inom vattenförvaltningen är inte bara för våra vattenmiljöer utan även för vår havsmiljö. Särskilt insatser för förbättrad vattenkvalitet, integrerad förvaltning, skydd och återställning och kapacitetsuppbyggnad i utvecklingsländer kan få stor, positiv effekt för havsmiljön. Detta stärker behovet av uppströms åtgärder från källa till hav, hela vägen från produktions- och konsumtionsleden, menar Ulrika.

– Många tror att mål 6 om vatten och sanitet inte har några kopplingar alls till ekologi, men det är fel. Detta då integrerad förvaltning av vatten samt skydd och återställning av vattenmiljöer utgör viktiga delmål, säger Ulrika.

Redovisningen visar även på att HaV utgör en viktig aktör även utanför de mål där vi har allra störst påverkan, till exempel när det gäller hållbar energi, hållbara städer samt hållbar produktion och konsumtion. Här sker arbetet ofta i samverkan med andra myndigheter.

Några mål med särskilt stark koppling till vatten är (utöver mål 6 och 14) målet om hunger, livsmedelsförsörjning och hållbart jordbruk (mål 2), hållbar energi (mål 7), hållbara städer (mål 11), hållbar produktion och konsumtion (mål 12), klimatförändring och klimatanpassning (mål 13) samt ekosystem och biologisk mångfald (mål 15).

Läs mer

Regeringsuppdraget – Underlag till uppföljning av Agenda 2030

Avrapportering Pdf, 1.1 MB.

Publicerad: 2018-03-09
Sidansvarig: Webbredaktion