Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 15 januari 2024

LEVA:s stödfunktion slutar, åtgärdssamordning genom LOVA fortsätter

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har inte förutsättningar att fortsätta samordna LEVA:s nationella stödfunktion för lokala åtgärdssamordnare efter 2023. HaV anser att lokal åtgärdssamordning har betydelse för att skapa en bättre havs- och vattenmiljö, och det är viktigt att möjligheten att finansiera lokal åtgärdssamordning fortsätter. Länsstyrelserna har ett fortsatt viktigt ansvar att stödja lokala aktörer som genomför åtgärder.

LEVA åtgärdsarbete, foto: Maria Fermvik

HaV har inte förutsättningar att fortsätta samordna LEVA:s nationella stödfunktion för åtgärdssamordnare efter 2023 utifrån de ekonomiska förutsättningarna för myndigheten. Det innebär att vi inte längre kan arrangera LEVA:s inspirationsdagar, ge ut detta nyhetsbrev, samordna specifika utbildningar och möten för lokala åtgärdssamordnare, erbjuda digital samverkansyta eller ta fram specifik information, stöd och vägledning för åtgärdssamordnare.

Åtgärdssamordning genom LOVA-bidrag

Möjligheten till finansiering av lokal åtgärdssamordning finns kvar genom LOVA-bidraget. I vägledningen för LOVA kommer den lokala åtgärdssamordningens arbetssätt definieras. Åtgärdssamordnare som arbetar på detta sätt kan fortsätta använda begreppen LEVA-samordnare då begreppet LEVA - Lokalt engagemang för vatten blivit ett etablerat begrepp under de sex år som satsningen pågått.

Man får också använda begreppet LEVA - Lokalt engagemang för vatten om arbetssättet med lokal samordning av frivilliga åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö. Om du har frågor om hur begreppet LEVA - Lokalt engagemang för vatten kan användas är du välkommen att kontakta HaV.

Så fortsätter arbetet

HaV kommer fortsätta att:

 • samordna LOVA-bidraget och vägleda länsstyrelserna
 • informera om LOVA och andra bidrag för bättre havs- och vattenmiljö
 • arbeta för en ökad helhetssyn i åtgärdsarbetet och åtgärdssamordningen

Jordbruksverket kommer fortsätta att:

 • samordna Greppa näringens rådgivning
 • erbjuda informationsmaterial, kurser och nyhetsbrev som även är till nytta för åtgärdssamordnare
 • samordna och informera om jordbrukarstöd enligt gemensamma jordbrukspolitiken

Vattenmyndigheterna kommer fortsätta att:

 • ta fram underlag som även stödjer åtgärdssamordnare

LRF kommer fortsätta att:

 • stödja det lokala åtgärdsarbetet för bättre havs- och vattenmiljöer och en hållbar livsmedelproduktion

HaV tog beslutet att inte längre kunna erbjuda stödfunktion i regeringsuppdraget Stärkt uppföljning och effektivitet inom LOVA som myndigheten redovisade till regeringen i november 2023. I det regeringsuppdraget lyfter HaV bland annat hur lokal åtgärdssamordning kan ge ökad effektivitet i åtgärdsarbetet.

Nytt regeringsuppdrag kring att vidareutveckla åtgärdssamordning för avrinningsområden

Havs- och vattenmyndigheten fick i december 2023 regeringens uppdrag att vidareutveckla samordningen av vattenfrågor mellan olika aktörer och förordningar för att underlätta och koordinera åtgärdsarbetet i kust- och avrinningsområden. HaV ska följa upp och utvärdera arbetet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet årligen senast den 31 december med slutredovisning 2026. HaV anser att nationell och regional åtgärdssamordning behöver stödja det lokala åtgärdsarbetet och välkomnar det nya uppdraget.

Begäran om ändring i LOVA-förordningen

I november 2023 lämnade HaV en begäran till regeringen om ändringar i LOVA-förordningen. Det är nu upp till regeringen att ta ställning till dessa förslag. HaV:s förslag på ändringar i 2 a § och 4 § innebär att:

 • Länsstyrelserna får utökad möjlighet att besluta om bidrag till lokal åtgärdssamordning enligt 2 a §. Förslagen innebär att länsstyrelsen kan besluta att åtgärdssamordnare kan arbeta med fler miljöproblem än enbart övergödning (2 § 1), det vill säga även åtgärder mot andra miljöproblem (2 § 4) såsom restaurering. Länsstyrelserna får därmed möjlighet att prioritera bidrag till lokal åtgärdssamordning där den är effektivast för att nå god ekologisk status enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660) eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen (2010:1341).
 • Länsstyrelserna får utökad möjlighet att besluta om högre procentuell stödsats enligt 4 § (upp till hela den godkända kostnaden om det finns särskilda skäl), under förutsättning att det ger ett ökat genomförande av kostnadseffektiva åtgärder för att nå god ekologisk status enligt vattenförvaltningsförordningen eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.

Vi ses framöver!

Satsningen LEVA - lokalt engagemang för vatten har genomförts 2018-2023 av HaV tillsammans med Jordbruksverket, Vattenmyndigheterna och LRF. Projektgruppen vill tacka alla lokala vattenhjältar för de sex åren vi fått arbeta nära er inom LEVA, ni inspirerar med ert engagemang för vattenfrågorna! Vi kommer fortsätta ses i andra sammanhang framöver. Och ni är alltid välkomna att komma med frågor till våra myndigheter och organisationer.

Vi avslutar detta sista nyhetsbrev med en nyproducerad film från Orust kommun och deras åtgärdssamordning inom projekten LEVA och 8+fjordar.

Frågor om LEVA

Havs- och vattenmyndigheten

havochvatten@havochvatten.se

Jordbruksverket

vatten@jordbruksverket.se

info@greppa.nu

Lantbrukarnas riksförbund (LRF)

markus.hoffman@lrf.se

Vattenmyndigheterna

vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se

vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.se

vattenmyndigheten.i.norra.ostersjon.vastmanland@lansstyrelsen.se

vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se

vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelserna

Du kan också kontakta din respektive länsstyrelse.

Fler nyheter

 1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-11-20

  Jordbruksverket ger digital information om hur Greppa näringen arbetar och hur du som åtgärdssamordnare eller annan vattensamordnare kan samarbeta med Greppa i ditt arbete. Genom en samverkan kan vi bättre stötta åtgärdsarbetet och samordna aktiviteter!

 2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-10-09

  Några nya tips om möten och utbildningar framöver.

 3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-09-13

  Information om bidrag och ny utlysning.

Publicerad: 2024-01-15
Sidansvarig: Webbredaktion