Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 21 september 2022

Hitta på sidan

Långsiktig åtgärdssamordning i Halland

Markägare i Hallands kustområden kommer få stöd och hjälp att genomföra åtgärder mot övergödning genom lokala åtgärdssamordnare även de närmaste tre åren. Det har blivit möjligt tack vare ett utvecklat samarbete mellan Hallands kustkommuner, Hushållningssällskapet Halland och länsstyrelsen i Hallands län.

En bild från åtgärdssamordnarens vardag. Foto Kalle Ström Töttrup

En bild från åtgärdssamordnarens vardag. Foto Kalle Ström Töttrup

Länsstyrelsen i Hallands län har beslutat om finansiering av 3,5 tjänster med åtgärdssamordning genom LOVA-bidrag (Lokala vattenvårdsprojekt). De fem kustkommunerna Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad och Laholm står för en viktig medfinansiering.

Påbörjat samarbete fortsätter

Halland har en lång tradition av aktivt åtgärdsarbete mot övergödning och tre pilotprojekt med åtgärdssamordnare finansierades via LEVA – Lokalt engagemang för vatten 2019-2021. De tre lokala åtgärdssamordnarna Lina Svensson Floer, Harald Lagerstedt och Lea Schneider har samarbetat sedan LEVA-satsningens start och hittat bra arbetsformer. Nu har de även fått sällskap av Kalle Ström Töttrup. Pilotprojekten har givit förutsättningar att hitta en struktur och arbetssätt med åtgärdssamordning i Halland. Högskolan i Halmstad har genomfört följeforskning inom LEVA och sammanställt viktiga erfarenheter från de första årens arbete.

”Jag ser fram emot att fortsatt få stötta och hjälpa markägarna att komma vidare i åtgärdsarbetet. Det är väldigt inspirerande att tillsammans med markägarna lyfta blicken och se på åtgärdsbehoven och möjligheterna i det lokala avrinningsområdet. Vad finns det för behov och utmaningar i avrinningsområdet och hur kan den enskilda åtgärden bidra till helheten?” säger Lina Svensson Floer på Falkenbergs kommun.

Sedan 2022 har man koordinerat arbetet med åtgärdssamordning under namnet LEVA Halland. Åtgärdssamordnarna är anställda av Falkenbergs kommun respektive Hushållningssällskapet Halland. Samarbetet innebär regelbundna träffar för att utbyta erfarenheter, lösa utmaningar tillsammans och planera gemensamma aktiviteter. Från 2023 ökar samarbetet ytterligare med en gemensam samverkansgrupp för att öka kunskapsutbytet och gemensamma informationskanaler för LEVA Halland.

”Det känns oerhört positivt att vi får möjlighet att jobba med åtgärdssamordning i alla Hallands kustkommuner, Det är viktigt att ta ett samlat grepp där flera aktörer hjälps åt för att minska näringsläckaget till våra vattendrag och havet. Vi har med oss erfarenheterna vi gjort hittills in i de nya områdena. Vi är ett bra team som kan komplettera varandra, med olika kunskaper och erfarenheter”, säger Harald Lagerstedt åtgärdssamordnare på Hushållningssällskapet Halland.

Samordning ger fler åtgärder

Under de tre år som pilotprojekten inom LEVA-satsningen pågick var det många markägare som låg utanför de tre projekten som kontaktade åtgärdssamordnarna. Det fanns tidigt önskemål om att utöka området där åtgärdssamordnarna kunde stödja fler markägare. De fem kustkommunerna och Hushållningssällskapet inledde därför tidigt en dialog och alla involverade var mycket positiva till att expandera LEVA-satsningen och bidra till finansieringen. John Strand på Hushållningssällskapet Halland berättar hur de har lång tradition av att driva projekt för bättre vatten, och att det var naturligt för Hushållningssällskapet att satsa långsiktigt.

”Genom de tre pilotprojekten i LEVA 2019-2021 vet vi att konceptet med lokal åtgärdssamordning fungerar. Markägarna har behov av samordnarnas hjälp med att vara länken mot myndigheterna. På så sätt blir fler frivilliga åtgärder mot övergödning genomförda” berättar John.

Följ deras arbete på facebook här

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2024-01-15

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har inte förutsättningar att fortsätta samordna LEVA:s nationella stödfunktion för lokala åtgärdssamordnare efter 2023. HaV anser att lokal åtgärdssamordning har betydelse för att skapa en bättre havs- och vattenmiljö, och det är viktigt att möjligheten att finansiera lokal åtgärdssamordning fortsätter. Länsstyrelserna har ett fortsatt viktigt ansvar att stödja lokala aktörer som genomför åtgärder.

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-11-20

    Jordbruksverket ger digital information om hur Greppa näringen arbetar och hur du som åtgärdssamordnare eller annan vattensamordnare kan samarbeta med Greppa i ditt arbete. Genom en samverkan kan vi bättre stötta åtgärdsarbetet och samordna aktiviteter!

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-10-09

    Några nya tips om möten och utbildningar framöver.

Publicerad: 2022-09-21
Sidansvarig: Webbredaktion