Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 27 januari 2022

Hitta på sidan

Återblick från LEVA-området Blackstaåns avrinningsområde

Åtgärdssamordnaren Anna Eklund ger en återblick på vattenarbetet i LEVA-området Blackstaåns avrinningsområde de tre åren 2019-2021.

LEVA åtgärdssamordnare Anna Eklund.

Anna Eklund, åtgärdssamordnare i LEVA-området Blackstaåns avrinningsområde. Foto: Anne Helgesson

Vad är du mest stolt över?

Att vi nu har aktiva och självständiga styrelser i de två största markavvattningsföretagen i avrinningsområdet vilka ansvarar för 2/3 av vattendraget. Strukturkalkningen av nästan 300 hektar är också en sak jag är stolt över och hur vi samarbetat med Hushållningssällskapet för att följa upp och stötta i beslutsprocessen kring vilka marker som är mest lämpliga. Lantbrukarna i området lyckades samordna sig och förhandla ett bättre pris gemensamt gentemot kalkföretaget.

Skylt som välkomnar till strukturkalkning och jordhälsa inom LRVA-projektet

Samarbetsaktiviteter är bäst. Fältvandring kring strukturkalkning och jordhälsa i Närkes Kil tillsammans med LRF och Hushållningssällskapet 2020.Foto: Anne Helgesson

Uppslutningen på möten under hela denna period är också något jag är glad för. Vi har också lyckats visa för Länsstyrelsen att det är värt att satsa på åtgärdssamordning genom LEVA – lokalt engagemang för vatten. Nu har vi fått förlängt med ett utvidgat projekt som vi kallat LEVA Hjälmaren, där vi kan inspirera fler grupperingar till att arbeta kring sina lokala vattendrag och sjöar på liknande sätt som vi gjort inom LEVA-piloten i Blackstaåns avrinningsområde.
I och med vår Gräva våtmarksutbildning som vi planerat och genomfört 2020 och 2021 har 17 kursdeltagare, varav flera aktiva gräventreprenörer med våtmarksplaner, fått kött på benen för att komma igång med projekt eller kunna ta våtmarksuppdrag inom det större avrinningsområdet. Det är vi också stolta över.

Vilken har varit den största utmaningen?

Att hitta kostnadseffektiva lägen som inte har negativa konsekvenser på andra värden. Vi har haft relativt stort intresse bland markägare i området och har fått många förslag från konsulter, men de allra flesta av dessa har varit för dyra grävprojekt att kunna genomföras ens med landsbygdsprogrammets stödnivåer. Inte heller har de lägen vi fått fram varit konkurrenskraftiga i LOVA:s ansökningsprocess. Istället har man valt mer kostnadseffektiva åtgärder i andra områden i länet än de vi kommit fram till inom Blackstaåns avrinningsområde.
Det har även varit utmanande att hålla i det lokala engagemanget genom alla corona-restriktioner. Det satte stopp för vissa viktiga stormöten som vi skulle behövt ha för att verkligen komma vidare i den långdragna processen kring att hitta lämpliga lösningar för Blackstaån.

Ditt bästa tips till andra aktörer som skapar lokalt engagemang för åtgärder?

Teama ihop med lokala aktörer som LRF:s lokalavdelning, skolan, hembygdsförening och kyrkan. De är redan på plats i området och har nätverk och föreningsverksamhet samt kännedom om viktiga nyckelpersoner att få med på tåget tidigt. Välj möteslokal som är välkänd av boende i avrinningsområdet. Respektera att de som bor kring ett vattendrag har en lång historia och viktiga erfarenheter om det, vilket behövs för att hitta de bästa lösningarna som kan funka lokalt och få acceptans. Din insats blir en del i en lång process.
Gör rådata från vattenprovtagning tillgänglig för folk i bygden genom att till exempel ha en vattenpärm på livsmedelsbutiken i byn så att alla som vill kan ta del av provtagningsresultat och utveckling.

Åtgärdssamordnare Anna Eklund visar Blackstaåns sträckning på gamla häradskartan.

Gamla och nya kartor över avrinningsområdet är ett bra verktyg för att starta samtal om vattenåtgärder och hur vattnet rinner i landskapet. Anna visar Blackstaåns sträckning på gamla häradskartan. Foto: Ankie Rauséus


Hur ser framtiden ut för lokalt åtgärdsarbete i ditt område?

et ser bra ut! Hjälmarens vattenvårdsförbund har fått beviljat LOVA-medel för en utvidgning av LEVA-arbetssättet till alla 10 kommuner med tillrinnande vattendrag till Hjälmaren, i form av en åtgärdssamordnartjänst för Hjälmaren under 2022. Jag kommer därför parallellt kunna fortsätta stödja Blackståns vattendragsgrupp och markavvattningsföretagen i de fortlöpande projekten kring förbättrad vattenkvalitet i Blackstaån. Framförallt i utredningen kring en 25 hektar stor våtmark vid norra delen av Tysslingen, samt i ett uppströmsprojekt som fokuserar på nödvändig vattenfördröjning i Kilsbergen uppströms Blackstaån.
Vi uppfattar även att styrelsen för Hjälmarens vattenvårdsförbund har fått en positiv attityd till att ett intensivt lokalt engagemang på en plats faktiskt kan ge ringar på vattnet. Det skapar synergier och inspirerar fler grupper att starta liknande processer kring sina vattendrag. Vi arbetar nu för att de kommuner som är medlemmar i förbundet ska se värdet av och vilja permanenta detta arbetssätt inom förbundet. Jag kommer verka för att få till en samfinansiering från de 10 kommunerna för en förlängning av motsvarande LEVA åtgärdssamordnartjänsten i hela avrinningsområdet runt Hjälmaren (Eskilstunaåns avrinningsområde) åtminstone under 2023-2024.
Vi har också bibehållit och/eller byggt upp värdefulla samarbeten med Naturskyddsföreningen, miljöföreningen Hopajola, Sportfiskarna, Sveaskog och nystartade ”Hjälmarens vänner”. Vi har även knutit kontakter med nyckelpersoner inom kommunernas vattenarbete samt med handläggare på de tre länsstyrelserna som har delansvar inom avrinningsområdet.

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2024-01-15

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har inte förutsättningar att fortsätta samordna LEVA:s nationella stödfunktion för lokala åtgärdssamordnare efter 2023. HaV anser att lokal åtgärdssamordning har betydelse för att skapa en bättre havs- och vattenmiljö, och det är viktigt att möjligheten att finansiera lokal åtgärdssamordning fortsätter. Länsstyrelserna har ett fortsatt viktigt ansvar att stödja lokala aktörer som genomför åtgärder.

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-11-20

    Jordbruksverket ger digital information om hur Greppa näringen arbetar och hur du som åtgärdssamordnare eller annan vattensamordnare kan samarbeta med Greppa i ditt arbete. Genom en samverkan kan vi bättre stötta åtgärdsarbetet och samordna aktiviteter!

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-10-09

    Några nya tips om möten och utbildningar framöver.

Publicerad: 2022-01-27
Sidansvarig: Webbredaktion