Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 7 december 2021

Hitta på sidan

Återblick från LEVA-området Enköpingsån och Örsundaån

Åtgärdssamordnaren Cassandra Telldahl Bjelkelöv ger en återblick på vattenarbetet i LEVA-området Enköpingsåns och Örsundaåns avrinningsområden de tre åren 2019-2021.

Anlagd våtmark i LEVA-området Enköpingsån och Örsundaån

Anlagd våtmark i LEVA-området Enköpingsån och Örsundaån. Foto: Cassandra Telldahl Bjelkelöv

Vad är du mest stolt över?

Det stora engagemanget från lokala markägare. Vi har så många kunniga markägare som på olika sätt deltar i åtgärdsarbetet. Ofta syns detta inte i statistiken. LRF kallar detta för det ”positiva miljöarbetets mörkertal”. Det blir rätt bakvänt eftersom markägare kan bidra till att lindra effekterna av torka, bränder, översvämningar och andra klimatkatastrofer genom klok användning av sin mark och resurser. Jag är mest stolt över att få föra deras talan och stötta dem i vattenvårdsarbetet.

Vilken har varit den största utmaningen?

Inom våra avrinningsområden Enköpingsån och Örsundaån har åtgärdsarbete tidigare inte bedrivits i någon strukturerad form. Det samma gäller den viktiga samverkan om vattenförvaltning som behöver nå ned till den på lokal nivå. Det är något som vi har ett stort underskott av i den här regionen. Genomförandet av konkreta åtgärder i landskapet med ett avrinningsområdesperspektiv är ofta komplicerad. För att lyckas med bra projekt behöver vi föra en dialog mellan markägare, vattenrådgivare och länsstyrelse. Det är svårt för markägare med myndighetskontakten. Vi ser också ett behov av öppen dialog med länsstyrelsen för att tillsammans bädda för fler åtgärder.

Bästa tipset till andra som skapar lokalt engagemang för åtgärder?

Börja enkelt och kratta framför egen dörr. Är du anställd av en kommun, se till att kommunen själv förvaltar sina marker och vattenanläggningar på bästa sätt. Väck markavvattningsföretag, ta fram miljöanpassade skötselplaner och uppmuntra fler att göra detsamma. Ni kommer säkerligen få höra ”varför ska vi göra åtgärder om inte kommunen gör det”. Se då till att bevisa motsatsen. Alla behöver bidra på olika sätt för att få till en förbättring. Var optimistisk!

Cassandra Telldahl Bjelkelöv framför åtgärd i LEVA-projekt

Åtgärdssamordnaren Cassandra Telldahl Bjelkelöv. Foto Sofia Weimarck

Hur ser framtiden ut för lokalt åtgärdsarbete i ditt område?

Jag är stolt över att vår kommunala politik har pekat ut arbetet som viktigt i den vattenplan som antogs nu i höst. Tjänsten som vattenrådgivare blir permanent från 2022 och finansieras av egna medel. Vi har därigenom en stor politisk förväntan om att fortsättningsvis också leverera bra resultat och det är därav extra viktigt med dialogen med länsstyrelsen. Jag ser positivt på det framtida åtgärdsarbetet!

Fler nyheter

  1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2024-01-15

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har inte förutsättningar att fortsätta samordna LEVA:s nationella stödfunktion för lokala åtgärdssamordnare efter 2023. HaV anser att lokal åtgärdssamordning har betydelse för att skapa en bättre havs- och vattenmiljö, och det är viktigt att möjligheten att finansiera lokal åtgärdssamordning fortsätter. Länsstyrelserna har ett fortsatt viktigt ansvar att stödja lokala aktörer som genomför åtgärder.

  2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-11-20

    Jordbruksverket ger digital information om hur Greppa näringen arbetar och hur du som åtgärdssamordnare eller annan vattensamordnare kan samarbeta med Greppa i ditt arbete. Genom en samverkan kan vi bättre stötta åtgärdsarbetet och samordna aktiviteter!

  3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-10-09

    Några nya tips om möten och utbildningar framöver.

Publicerad: 2021-12-07
Sidansvarig: Webbredaktion