Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 22 december 2020

Lattjolajbanlåda demonstrerar problem i marken

I Tidans avrinningsområde är problemen främst vattenkvalitet och grumlighet. Sofia Kämpe är åtgärdssamordnare och delar sin tid mellan LEVA, LRF och det egna mjölkföretaget. Förutom att minska övergödningen jobbar hon också med att öka landskapets vattenhållande förmåga och buffringskapacitet. Till sin hjälp har hon en… lattjolajbanlåda.

I Tidans avrinningsområde är jordbruksintensivt med tung lerjord. Området har en stor andel uppodlad före detta sank- och mossmarker och är också rikt på barrskog med små inslag av öppen betesmark. Området saknar större utjämnande sjöar och har få våtmarker och därför varierar vattenföringen och vattenkvaliteten mycket vid skyfall och torka.

- Jag skulle säga att vi har en klassisk övergödningsproblematik, säger Sofia.

Kvinna visar upp en bild på Tidans avrinningsområde.

Sofia Kämpe, åtgärdssamordnare i Tidans avrinningsområde. Foto: Håkan Persson.

Vårt mål

Det övergripande syftet med arbetet i Tidan är minska övergödningen i sjöar och vattendrag och öka landskapets vattenhållande förmåga och buffringskapacitet.

- I arbetet fokuserar vi mycket på fosforläckage. Fördelen med delar av Tidan-området är att det är så kuperat. Det är relativt enkelt att hitta lägen för att anlägga fosfordammar och våtmarker och det blir billigare när det finns naturliga sänkor, förklarar Sofia.

LONA, LEVA, LOVA

Vattenvårdsförbundet jobbade med övergödningsfrågan redan innan LEVA och har haft hjälp av LONA-stöd.
- I det projektet har vi med hjälp av Naturvårdsgruppen inventerat lämpliga lägen för våtmarker och fosfordammar i prioriterade områden, berättar Sofia.

Från i somras fick hon också klartecken för ett LOVA-projekt som löper till och med 2023, så åtgärdsarbetet kommer att fortsätta i någon form. Några åtgärder som Sofia än så länge hunnit genomföra inom LEVA är strukturkalkningar och vattenvandringar. Hon har också fått en våtmark godkänd och grävning startar till våren.

Informera om projektet

- Vi har cirka 800 jordbrukare i området, vi har inte hunnit kontakta alla och många känner inte till projektet. Och det här corona-året har inte direkt underlättat arbete, det går lite trögt. Mycket av åkermarken är arrenderad, så jag måste dessutom prata med både markägaren och jordbrukaren. Det kan många gånger vara en balansgång, säger Sofia.

En annan kanal Sofia använder för att nå ut med information är projektets Facebooksida.

- Jag försöker vara aktiv på Facebook och postar en ganska blandad kompott. Kika gärna in.

De jordbrukare och markägare Sofia träffar är positiva till att vidta åtgärder när de får information om det stöd de kan få i arbetet.

Lattjolajbanlåda

Till sin hjälp att tydliggöra informationen har Sofia en lattjolajbanlåda som hon har tagit fram tillsammans med länsstyrelsen i ett projekt där man jobbat med att hitta rätt fosforåtgärd på rätt plats. Lådan, tillsammans med en checklista och en mall för fältdiskussioner är material som gör arbetet med att hitta rätt åtgärd för minskade fosforförluster på rätt plats enklare.

- Det här materialet är en verktygslåda för åker och dike som vi använder i jordbrukslandskapet, men det kan också användas av rådgivare, vattendrags-samordnare och lantbrukare, säger Sofia.

Lattjolajbanlådan med verktyg.

Lattjolajbanlådan innehåller massa bra att ha-saker att ha på vattenvandringar för att visa olika problem i marken och vattnet. Foto: Sofia Kämpe

Till exempel finns det två rör i lådan – de används för att visa hur infiltration kan påverkas av markpackning.

- Vi väljer ut två vid ett fält, en plats som är ”normalläge” och en plats med packningsskador. Vi slår ner rören lika långt och fyller försiktigt på med vatten till kanten. Sedan klockar vi och jämför det packade läget med normalläget och ser hur de olika lägena skiljer sig åt. Därefter gräver vi en grop och diskuterar hur man förbättrar läget på bästa sätt just här, förklarar Sofia.
I lådan finns också till exempel ett genomskinligt litermått där vi kan visa på grumlighet i vatten.

- Det blir väldigt tydligt när demonstrerar på det här sättet och lätt för alla att förstå, det är ett tacksamt sätt att jobba på, avslutar Sofia.

Sofia demonstrerar hur infiltration kan påverkas av hur jorden ser ut. Foto: Håkan Persson

Ny medarbetare

Johanna Olsson, som tidigare varit engagerad i projektet på Hushållningssällskapet, kommer att avsluta sin tjänst vid årsskiftet för att studera vidare. Hennes efterträdare blir skogsrådgivare Susanne Johansson.

Susanne Johansson.

- Det mest utmanande i arbetet med Tidans Vattenförbund blir att nyttja möjligheter i att sammanfoga de skogliga kompetenserna med de inom andra kompetensområden. Exempelvis att utnyttja skogens buffrande förmåga i arbetet med att minska övergödningen och förbättra vattenkvaliteten inom Tidans avrinningsområde. Det hälsar Susanne när vi frågar henne om vad hon ser som mest spännande och utmanade med LEVA.

Publicerad: 2020-12-22
Sidansvarig: Webbredaktion