Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 27 oktober 2020

Hitta på sidan

Åtgärdssamordnare och psykologisk medlare

Våtmarker, fältvandringar och vattengrupper är några av åtgärderna som Lea Schneider, projektledare på Hushållningssällskapet och LEVA-åtgärdssamordnare, arbetar med i sitt område LEVA-Kattegatt.

Bild på kvinna som ler, Lea Schneider

Lea Schneider, åtgärdssamordnare LEVA-Kattegatt

LEVA-Kattegatt omfattar Kattegatts kustnära vatten i södra Halland och nordvästra Skåne från Falkenberg till Bjärehalvön. Området består till stor del av jordbruksmark och ingår i Kattegatts kustvattenråd.

- Vi fokuserar huvudsakligen arbetet på avrinningsområden som inte har egna limniska vattenråd, det vill säga där landbaserade åtgärder oftast uteblir. Det är viktigt att återskapa och anlägga strukturer som våtmarker och integrerade skyddszoner som buffrar vatten i landskapet och bidrar till upptag av ursköljda näringsämnen från åkermark. I de kustnära områden är sträckan från läckage till hav relativt kort, säger Lea.

Våtmarker

Redan i ansökan om LEVA-medel skrev man vilka åtgärder som identifierats som kostnadseffektiva och kan ge win-win-lösningar för båda natur och lantbrukare.

- Vi fokuserar på våtmarker, vi har anlagt två och restaurerat en redan, en tredje är på gång.

Att fokus ligger just på multifunktionella våtmarker beror på att de, förutom att minska övergödning, bidrar till flödesbuffring, det vill säga skyddar mot torka och översvämningar, och gynnar den biologiska mångfalden. Våtmarker kan också användas för bevattning av grödor vilket är en fördel för lantbrukare.

Lea jobbar också för att skapa integrerade skyddszoner, men ännu har inget lämpligt läge för detta dykt upp.

Våtmark

En av våtmarkerna som man med hjälp av LEVA anlagt i området. Foto Lea Schneider.

Annorlunda arbetssätt

Arbetssättet för LEVA Kattegatt kanske skiljer sig något från de andra åtgärdsområdena på så sätt att de redan från början fokuserar direkt på åtgärder.

- I första projektfasen informerade vi om syftet med LEVA-Kattegatt och att vi erbjuder markägare hjälp i hela processen – från idé till genomförande. Nu hör de av sig till oss och vill ha hjälp, berättar Lea.

Själva arbetssättet förklarar Lea med att Hushållssällskapet har jobbat så i 20 år och när hon blev åtgärdssamordnare för LEVA var det bara att fortsätta som det tidigare. Skillnaden nu är att markägare kan få kostnadsfri hjälp med administration och byråkrati, inklusive ansökan om statliga bidrag, vilket visade sig vara ett stort hinder för markägare att utföra åtgärder. Men hon har också varit runt i sitt geografiskt ganska stora område och arrangerat både inspirationskvällar, workshops, nyhetsbrev och fältvandringar för att lyfta övergödningsfrågan och öka intresset. Och fler fältvandringar är på gång, en redan 4 november.

Psykologisk medlare

- I min roll som åtgärdssamordnare är jag både en administratör och en psykologisk medlare mellan markägare och myndigheter, skrattar Lea.

Markägare känner ofta att de inte har tiden att lägga på kontakt med myndigheter och blir glada när jag säger att jag löser det åt dem.
Kunskapen bland markägarna varierar mycket, det fick Lea klart för sig genom en enkät efter en inspirationskväll.

- Vissa tyckte det var intressant och lärde sig en hel del, för andra med bra koll redan var det inga nyheter. Och så var det några som inte kände att det fanns åtgärdsbehov, berättar Lea.

Det roliga med arbetet är att kunna hjälpa motiverade markägare som är intresserade att göra saker.

- Ibland hittar vi inga lägen för åtgärder på grund av att marken kanske ligger i ett skogsområde med mindre tillrinning. Då försöker jag hjälpa till att hitta nya vägar, säger Lea. Och jag är glad att LEVA är förlängt. I och med corona har jag inte kunnat göra allt som jag planerat. Under 2021 kommer jag att satsa mer på uppsökande verksamhet och på att skapa vattengrupper.

Publicerad: 2020-10-27
Sidansvarig: Webbredaktion