Smörgåstårta som hemligt vapen

Tette Alström är åtgärdssamordnare i LEVA:s pilotområde Vombsjöns tillrinningsområde. Där har man länge arbetat med vattenvård för att minska näringstransporten till sjön.

- Här finns utrymme att göra mer och bjuder jag på smörgåstårta, så kommer markägarna gärna och diskuterar, berättar Tette.

Problemet i Tettes åtgärdsområde är att Vombsjön, som är en dricksvattentäkt för drygt 400 000 människor i Skåne, drabbas av algblomning till följd av övergödning.

- Vårt fokus ligger därför på att minska näringstransporten av främst fosfor till sjön, förklarar Tette.

Tette Alström, åtgärdssamordnare Vombsjöns tillrinningsområde. Foto: Karl Holmström, Ekologigruppen.

Fortsätter gott arbete

Vombsjön fick LEVA-bidrag genom Kävlingeåns vattenråds ansökan. Därefter fick Tette uppdraget att arbeta med Vombsjöns tillrinningsområde. Vattenrådet har jobbat med vattenvård i det här området i över 20 år. Det finns till exempel redan cirka 150 ha anlagda våtmarker i området.
- Jag jobbar nu vidare, samlar erfarenheter för att fortsätta det långsiktiga arbetet. Under 2020 har jag haft flera vattendialoger och nya våtmarker är på gång. Jag ser många likheter i det här arbetet med andra typer av infrastrukturanläggningar. Men i detta fall, med fokus på vatten, och med den stora skillnaden att det bygger på frivillighet från markägarna, säger Tette.
Den största aktivitet hon haft inom LEVA-projektet i är en endags workshop.

- Vi bjöd in alla i hela avrinningsområdet i syfte ”Att tillsammans utforska lantbrukares drivkrafter att upplåta mark till vattenvårdsåtgärder”. Vi hade träffen i början av mars, så vi hann precis innan corona, berättar Tette.

En fråga man diskuterade var för och emot att göra vattenvårdande åtgärder i större utsträckning än lagen kräver.

- Många var ense om vikten av att stoppa näringstransport till vattendrag, men många ser också finansiering som ett hinder. Viljan finns, men markägarna var samstämmiga på en punkt för att de ska upplåta mark till vattenvårdsåtgärder. Det måste finnas ekonomiska förutsättningar, både för den initiala investeringen och för att användningen av marken i ett långt perspektiv ska vara lönsam, säger Tette.

En annan sak som lyftes var att vattenvårdsåtgärder ger en positiv bild av lantbruket och att till exempel betesmark som temporärt översvämmas kan ge dubbel nytta. Lantbrukare är mycket kreativa företagare som kan göra mycket i vattenlandskapet bara de får de rätta verktygen.

Övning med ”pluppar” visar att man tycker det är viktigt att minska näringstransporten till vattendragen. Foto: Tette Alström, Ekologigruppen.

Målet

Runt Vombsjön finns mycket jordbruksmark och målet ”god ekologisk status” tror Tette är svårt att nå fullt ut om vi samtidigt ska kunna odla mat i området.

- Mitt mål med projektet är snarare att i dialog med lantbrukare och andra aktörer hitta möjligheter för markägare att upplåta mark till åtgärder. Det har hänt mycket de senaste 20 åren, men jag tror vi kan bli ännu bättre på att optimera näringsupptag i grödorna, till exempel genom bevattning, och därmed minska näringsläckaget till vattendrag och sjöar. Att samtidigtöka landskapets vattenhållande kapacitet och därmed upptaget av näring när den lämnat åkermarken är också mycket viktigt, säger hon.

Oberoende länk

Tettes arbete går mycket ut på att fungera som en oberoende länk mellan alla olika aktörer – markägarna, myndigheter, kommun och entreprenörer.

- Oberoendet är viktigt, jag företräder ingen utan vill hitta lösningar tillsammans med alla inblandade parter. För att kunna driva arbetet framåt behöver jag därför också ha kunskap om olika saker, som lantbrukets villkor, hur olika åtgärder fungerar, hur näring transporteras från åkermarken, finansieringsmöjligheter, teknisk kunskap kring anläggningsarbeten för att nämna några, säger Tette.
För att kunna göra ett bra jobb är ödmjukhet och lyhördhet viktiga egenskaper för att vinna markägarnas förtroende, det lägger grunden för allt samarbete.

- De markägare jag varit i kontakt med är oftast nyfikna och vill, men våra möten är samtidigt en balansgång för mig. Ofta vill de prata av sig, då lyssnar jag. Sedan tycker jag att kunskapsutbyte är en viktig del i arbetet och det får jag göra på olika sätt för att nå ut, samtidigt som jag lär mig mycket av lantbrukarna. En riktigt ice-breaker är smörgåstårtan och det fysiska mötet. Bjuder jag på smörgåstårta, så kommer de, skrattar Tette. Sedan tar de ofta med material hem och vill diskutera själva.

Publicerad: 2020-09-02
Sidansvarig: Webbredaktion