Våtmark återskapad i Sala

Viktor Kärvinge, vattensamordnare för pilotområde Sagån inom LEVA, berättar om det snabba och lyckosamma arbetet tillsammans med Världsnaturfonden (WWF) att återställa Myran från ängsmark till våtmark.

- Det har gått jättebra och snabbt, start i maj i år, målgång i augusti och total arbetstid bara två veckor. Myran – instant wetland, just add water!

Vi tar det från början

Myran ligger i Sala kommun. Den avvattnas av Visbobäcken som blir Hjulbäcken innan den rinner ut i Sagån. De nedre delarna av bäcken, som är en del av Sagåns avrinningsområde, faller lätt och bäcken går i en sprängd kanal. Sagån har problem med höga halter näringsämnen, översvämningar, vandringshinder, miljögifter och stor brist på sjöar med svämplan.

- Att återskapa sjöar och våtmarker med svämplan för buffring av vatten har stor betydelse för minskat näringsläckage nedströms och för biologisk mångfald. Idag finns ingen fisk i bäcken i denna del av bäcken. Det fanns alltså flera anledningar till att åtgärda Myran, säger Viktor.

Myran innan åtgärd.

Myran innan åtgärd. Foto: Viktor Kärvinge

Målet

- Vi ville återskapa mer naturliga förhållanden på platsen. Att strömlevande arter återigen ska finnas i bäcken och skapa våtmark som kan svämma över och ha ordentliga årstidsvariationer. Vi ville styra översvämningar dit de gör nytta istället för att vattnet bräddar över åkermark till besvär för lantbrukarna och ökat näringsläckage, berättar Viktor.

Målet var en oas för vilt samt för häckande och flyttande fåglar och att åter kunna introducera öring i bäcken, en eventuell möjlig framtid om vi lyckas återskapa naturvärden i tillräcklig utsträckning.

Under arbete. Grävmaskin kör på åker.

Under arbete. Foto: Viktor Kärvinge

Så gjorde vi

- Vi fick tips om platsen i maj 2019. Vi tog genast kontakt med markägare, grannar och jaktarrendatorer och alla var positiva till att åtgärda området, säger Viktor. WWF kom tidigt med i projektet och ville stötta med pengar och arbetet drog igång.

- Bland det första vi gjorde var att riva bäverdammar för att dränera Myran, det hade behövts göras ändå som en del av pågående skogsbruk. Vi gjorde också elprovfiske och konstaterade att där inte fanns någon fisk, säger Viktor.

I juli var det full aktivitet med en 22-tons grävmaskin som lastade dumprar som i skytteltrafik lämnade svartjorden till den mindre grävaren som spred jorden på åkrarna runtomkring.

- Vi sänkte marknivån och grävde en ny bäckfåra. Vattnet backade upp i den nya fåran utan grumling. Vi täckte lera med matjord och la stenar i bäcken så att den bräddar över sitt nya svämplan. Den ursprungliga bäckfåran la vi igen, men sparade en del av bäcken till grodvatten. Och vi hoppas att det i framtiden kommer att finnas fisk i den restaurerade bäcken, avslutar Viktor.

Våtmark återskapad i Sala

Färdigt resultat. Foto: Viktor Kärvinge

Men vad hände med bävern som fick sin damm riven? Jo, den anlade en ny damm några meter uppströms och hjälpte faktiskt också till i projektet.

Nya bäverdammen

Nya bäverdammen. Foto: Viktor Kärvinge

Publicerad: 2019-10-03
Sidansvarig: Webbredaktion