Diken, våtmarker och rådgivning i Nyköping

Ett av de 20 pilotområdena i LEVA är avrinningsområdet för Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund har problem med växtnäring – Flera av vattnen uppnår inte god status.

- Som så många andra kämpar vi på med olika insatser för att nå det nationella målet god status 2027, säger Jenny Jochnick, f.d. Johansson, lokal åtgärdssamordnare, Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund.

Jenny Jochnick

Jenny Jochnick f.d. Johansson, lokal åtgärdssamordnare, Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund. Fotograf: Klas Fredriksson

Just nu fokuserar Jenny på sjön Yngaren. Hon har ett brett nätverk och många lantbrukare känner henne sedan tidigare från Länsstyrelsen och olika vattendragsgrupper.

- Jag arbetar inte med hela sjön på en gång, utan jobbar mig runt bit för bit. Och jag kan heller inte gå för fort fram, det är viktigt att jag får lantbrukarna med mig och att de orkar och hinner.

Mycket på gång

Jenny började åtgärdsarbetet i mars och har redan hunnit kontakta flera lantbrukare på sin lista.

- Det finns ett stort intresse att göra saker för att förbättra vattenkvaliteten och många är engagerade och vill ha hjälp, berättar Jenny.

Ett problem i Yngaren är lätteroderade jordar med rasbenägna diken, vilket gör att fosfor läcker ut i vattnet.

- Vi har sett över flera diken och bedömer att vi behöver kulvertera några av dem. Vi ska också släntra av dikeskanter samt erosionsskydda flera av dikena. Det kan bli fråga om att påla vissa höga rasbenägna kanter samt stenbelägga på ställen där vattnet ”äter sig in i” dikesslänterna, förklarar Jenny.

Sektion av rörledning som håller på att ge vika på grund av kraftig erosion i öppet dikeFörstora bilden

Vissa dikessträckor behöver erosionsskyddas. Bilden visar sektion av rörledning som håller på att ge vika på grund av kraftig erosion i öppet dike. Fotograf: Jenny Jochnick

Jenny har flera ärenden hos Länsstyrelsen och fick just besked om bifall, vilket så klart känns jättebra.

- Vi har också flera våtmarkslägen på gång. Vi har sökt och också fått godkänt för vattenverksamhet och miljöinvesteringsstöd för ett på ca 3,5 hektar, så nu ska vi börja med projektplan, säger Jenny.

Jenny planerar ytterligare våtmarkslägen, bland annat en utdikad sjö på 36 hektar som numera är bortbrukad och försumpad jord. Det finns ett stort intresse att återställa området till sjö igen.

Rådgivning

Jenny samarbetar med andra rådgivare inom Greppa Näringen. När de tar fram rådgivningsbrev, kan Jenny använda det som underlag för att söka miljöstöd.

- Det är toppen att samverka med andra rådgivare i länet, det blir synergieffekter åt alla håll. Vi får fart på rådgivningen och kan rikta den där det behövs, säger Jenny.

Andra områden som Jenny också arbetar med är att ge råd om fosforstrategier, skyddszoner, dränering och markvård.
- Att vårda sin mark är A och O för att hålla kvar växtnäringen så mycket som möjligt på åkermarken, förklarar Jenny.

Bra engagemang

När Jenny började åtgärdsarbetet hade hon lite farhågor om hur hon skulle nå fram med sitt budskap och om lantbrukarna skulle vara intresserade.

- Det har gått väldigt bra, de jag kontaktat är positiva och blir engagerade. Och många tycker vi gjort mycket på den här korta tiden. Det känns jättekul. Och jag delar gärna med mig av mina erfarenheter till andra åtgärdssamordnare, avlutar Jenny.

Publicerad: 2019-09-10
Sidansvarig: Webbredaktion