HaV föreslår anpassningar av regelverk kring fördelning av fiskemöjligheter inom demersalt fiske

HaV föreslår vissa anpassningar inför 2018 vad gäller regelverk kring fördelning av fiskemöjligheter inom demersalt fiske.

För att underlätta införandet av landningsskyldigheten införde Havs- och vattenmyndigheten, HaV, den 1 januari 2017 ett nytt system att fördela fiskemöjligheter inom demersalt fiske. Det nya systemet bygger, med vissa undantag, på årsvisa individuellt fördelade fiskemöjligheter. HaV föreslår anpassningar inför år 2018 vad gäller bestämmelser relaterade till systemet att fördela demersala fiskemöjligheter.

Förslagen avser:

  • Införande av regional tilldelning i fördelningen av årliga demersala fiskemöjligheter för torsk i Östersjön.
  • Bestämmelser om en minsta nivå för tilldelning av en kvot.
  • Införande av separata särskilda tillstånd för fiske med torsk-fångande redskap i västra och östra Östersjön.
  • Infiskningskrav per särskilt tillstånd ska gälla fångst av kvoterade fördelade arter.
  • Tydliggörande av infiskningskrav i norsk ekonomisk zon i Nordsjön.
  • Införande av nytt regelverk gällande begränsning av skrovbyten och byte av tillståndshavare.
  • Justering av kriterier för nyetablering för fiske som kräver särskilt tillstånd och demersala fiskemöjligheter samt införande av ansökningsperiod.

Förslaget går nu ut på remiss och svaren ska vara inlämnade senast 20 november 2017. Här hittar du hela remissen och information om hur du kan skicka in ditt svar.

Publicerad: 2017-10-20
Sidansvarig: Webbredaktion