Effortsystemet upphör och kustkvoterna är fastställda

Effortsystemet för Västerhavet upphör att gälla från och med den 1 januari 2017. Samtidigt är nästa års fördelning av kustkvoter för demersala arter beslutad, vilket bland annat innebär att inget trålfiske efter torsk i västra Östersjön får bedrivas under 2017.

Sedan år 2009 har fisket med torskfångande redskap i Västerhavet begränsats genom så kallade kilowattdagar (även kallat fiskeansträngning). Genom ändring i torskplanen för Västerhavet så upphör systemet den 1 januari 2017.

Detta innebär att alla regler som har med effortsystemet att göra kommer att upphävas från och med den 1 januari 2017.

Detta gäller tillståndsbestämmelser om tilldelning och omfördelning av kilowattdagar. De nationella kilowattdagarna för fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist kommer också att upphävas.

Det finns också anmälnings- och rapporteringskrav som följer av effortsystemet. Även dessa bestämmelser kommer att upphävas.

Detta innebär att yrkesfiskare inte längre behöver lämna effortrapporter vid avresa från hamn, områdesbyte och ankomst till hamn.

Yrkesfiskare behöver inte heller lämna en anmälan om redskap, anmäla genomsegling (transit) eller annan verksamhet än fiske. För de yrkesfiskare som rapporterar via elektronisk loggbok innebär detta ingen förändring i loggboksföringskravet, varje resa med fartyget ska fortsatt rapporteras.

Förbudet att fiska i mer än ett område under samma fiskeresa med torskfångade redskap kommer att upphävas.

2017 års fördelning av kustkvoter för demersala arter är beslutad

Havs- och vattenmyndigheten ska årligen besluta hur stor andel av de fördelade kvoterna som ska tilldelas kustkvoterna, vilket nu har fastställts. För de kvoter som endast omfattar Nordsjön föreslås inga kustkvoter.

Kustkvoternas storlek är i samtliga fall större än de kvantiteter som de berörda yrkesfiskarna har landat de senaste åren. Det enda undantaget från detta är kustkvoten för torsk i västra Östersjön som begränsas av den nationella kvotens storlek.

Om en fiskelicensinnehavare beviljas särskilt tillstånd för årliga demersala fiskemöjligheter kommer allt dennes fiske avräknas på dessa. En licensinnehavare kommer därmed inte kunna fiska efter demersala arter på både kustkvot och på den andel av kvoten som fördelas genom individuella årliga fiskemöjligheter.

Tilldelning till kustkvoterna i Västerhavet och Östersjön uppgår till följande:

Tilldelning

Fiskslag

Kvotområde

Tilldelning (kg)

Gråsej

Nordsjön/Skagerrak/Kattegatt

23 000

Havskräfta

Skagerrak/Kattegatt/Östersjön

2 000

Kolja

Skagerrak/Kattegatt/Östersjön

1 000

Vitling

Skagerrak/Kattegatt

4 500

Rödspotta

Skagerrak

5 000

Torsk

Skagerrak

110 000

Torsk

Kattegatt

22 000

Torsk

Västra Östersjön (ICES delområden 22-24)

860 000

Torsk

Östra Östersjön (ICES delområden 25-32)

860 000


Det är endast de som fiskar med passiva redskap som får tilldelning av kvoten i västra Östersjön på grund av att kvoten för år 2017 är låg. Inget fiske med trål efter torsk kommer få bedrivas i västra Östersjön. De som fiskar med trål kommer ha möjlighet att bedriva fiske efter torsk i östra Östersjön.

Fredningsperiod för torsk i Östersjön beslutad

I västra Östersjön (ICES delområden 22-24) får fiske efter torsk inte ske under fredningsperioden den 1 februari till den 31 mars 2017.

Detaljer om eventuella undantag och vilka redskap som berörs kommer att skickas ut så snart beslut om detta har fattats.

Tvåveckorsransoner för torsk och makrill på kustkvoten i Västerhavet

Från den 1 januari 2017 kommer tvåveckorsransoner gälla för fiske efter torsk med passiva redskap och för makrill med passiva redskap och mindre vadredskap som inte kräver särskilt tillstånd. De fiskelicensinnehavare som beviljas individuella demersala fiskemöjligheter kommer inte omfattas av tvåveckorsransoner för torsk.

Nivåerna framgår av 14 kap. 5 § i föreskriften HVMFS 2016:35 Pdf, 139.3 kB.

Publicerad: 2016-12-22
Sidansvarig: Webbredaktion