Arkiv - Aktuellt 2 november 2020

Hitta på sidan

Samråd av förslag på uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön

Nu kan du tycka till om Havs- och vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för havsmiljön. Förslaget innehåller en rad åtgärder för att förbättra havsmiljön i Nordsjön och Östersjön. Samrådet pågår från den 1 november 2020 till den 30 april 2021.

Strand vid havet på Öland

Foro: Natalie Greppi

– Den nationella politiken betonar ansvarstagande för framtiden, för Sverige och vår omvärld i enlighet med Agenda 2030. Det innebär att realisera kraftfulla insatser för att nå rena hav, sjöar och vattendrag, säger Mats Svensson, chef avdelningen för havsförvaltning vid HaV.

Förslaget på åtgärdsprogrammet som nu är på remiss kompletterar de redan existerande åtgärder som bidrar till en bättre havsmiljö. Arbetet grundar sig på EU:s havsmiljödirektiv och bidrar till såväl de nationella miljökvalitetsmålen som till FN:s globala hållbarhetsmål.

– Konkret kan det röra sig om förbud mot bottentrålning i områden med dumpad ammunition, begränsning för sjöfart att släppa ut farliga ämnen i skrubbervatten, minska buller som stör marina däggdjur och att fasa ut förorenande tvåtaktsmotorer på fritidsbåtar, säger Mia Dahlström, chef havsmiljöenheten vid HaV.

Därför samråder vi

Samrådet är en möjlighet för alla berörda att lämna sina synpunkter för att åtgärds­prog­rammet för havsmiljön ska bli så bra som möjligt.

Alla Europas kuststater arbetar sedan 2008 gemensamt med genom­förandet av havsmiljödirektivet för att Europas hav ska uppnå eller upprätt­hålla god miljöstatus. En viktig del är att alla som berörs ska ges möjlighet att delta i arbetet.

Materialet och information om hur du lämnar synpunkter finns här:

Remiss om förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön

Samarbete viktigt

Eftersom haven hänger samman är internationellt samarbete viktigt.

– I vissa fall krävs gränsöverskridande samverkan för att komma åt en belastning eller ett problem. Därför samverkar vi med våra grannländer kring åtgärder i den gemensamma havsmiljön. Det gäller bland annat samarbeten bilateralt, samverkan inom de regionala havskonventionerna Ospar och Helcom samt på EU-nivå, säger Mia Dahlström, chef havsmiljöenheten vid HaV.

Samverkan sker också nationellt, bland annat med de regionala vattenmyndigheterna. HaV:s arbete med åtgärdsprogrammet koordineras med vattenmyndigheternas samråd av ”Planer och åtgärder för vattenarbetet 2021–2027”.

- Vattenmyndigheternas samråd startar också den 1 november och i februari 2021 kommer HaV tillsammans med vattenmyndig­heterna hålla två gemensamma nationella samrådsmöten, berättar Helena Strand, utredare havsmiljöenheten vid HaV.

Mer om vattenmyndigheternas samråd hittar du på deras webbplats.
www.vattenmyndigheterna.se/samrad

Publicerad: 2020-11-02
Sidansvarig: Webbredaktion