Arkiv - Aktuellt 1 oktober 2020

Utsläppsregleringen av tvättvatten från skrubbrar på fartyg bör skärpas

En skrubber tvättar avgaserna från fartyg och gör att utsläppen till luft av svavel och partiklar minskar. Samtidigt släpps tvättvattnet, som innehåller giftiga och övergödande ämnen, ut i havet utan någon större bearbetning/behandling för att uppfylla nuvarande krav. Antalet skrubbrar ökar och därför anser Havs- och vattenmyndigheten och Transportstyrelsen att utsläppsregleringen av tvättvatten bör skärpas.

Fraktfartyg vid kust.

Tvättvatten från skrubbrar på fartyg är en källa till tungmetaller, aromatiska kolväten och övergödande kväveoxider. Foto: Maja Kristin Nylander.

Den 1 januari i år trädde nya globala regler om svavelhalten i fartygsbränsle i kraft för att minska sjöfartens utsläpp av svaveloxid. Fartyg som har en skrubber installerad kan fortsätta att köra på högsvavligt fartygsbränsle, så kallad tjockolja, och ändå minska utsläppen av miljö- och hälsoskadliga ämnen till luften.

– Det har fört med sig att antalet skrubberinstallationer på fartyg ökat, säger Fredrik Lindgren, utredare vid havsmiljöenheten vid HaV.

Belastningen måste minska

Hur mycket havsmiljön påverkas av utsläppen från skrubbrarna är okänt. Därför gav regeringen i december 2019 i uppdrag till Transportstyrelsen och HaV att redovisa en sammanfattning av aktuell kunskap och peka på en väg framåt för att minska utsläppen. För att nå målen i EU:s vatten- och havsmiljödirektiv måste belastningen från olika utsläppskällor minska.

– Vår och Transportstyrelsens rapport visar att tvättvatten från skrubbrar är en källa till tungmetaller, aromatiska kolväten och övergödande kväveoxider. Den slutsats vi drar är att utsläpp av tvättvatten från skrubbrar bör regleras, konstaterar Fredrik Lindgren.

Får inte snedvrida konkurrensen

Om restriktioner införs, är det viktigt att de inte leder till en snedvriden konkurrens inom sjöfartsbranschen. Frågan om reglering av skrubbrar väntas drivas inom IMO, International Maritime Organization.

– Vi anser att den svenska handlingslinjen i första hand bör vara att tillsammans med övriga EU-länder arbeta för striktare internationella utsläppskrav för skrubbervatten. Det är också rimligt att vi förbereder oss på att införa ett nationellt förbud mot utsläpp av tvättvatten inom svenskt inre vatten, säger Caroline Petrini, miljöhandläggare vid Transportstyrelsen.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Lindgren, utredare vid havsmiljöenheten vid HaV, Tel 010-698 63 14, fredrik.lindgren@havochvatten.se

Caroline Petrini, miljöhandläggare vid Transportstyrelsen, tel 010-495 32 50, caroline.petrini@transportstyrelsen.se

Publicerad: 2020-10-01
Sidansvarig: Webbredaktion