Aktuellt 5 juli 2024

Få ljusglimtar när havsmiljön bedöms

Tillståndet för de svenska haven är fortsatt kritiskt. Nyttjandet är inte hållbart, övergödning och farliga ämnen ger fortsatta stora problem, visar en bedömning av svensk havsmiljö som Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har gjort. Ett fåtal ljusglimtar finns.

Klippor vid havet.

Hallands Väderö. Foto: Agnes Ytreberg / Havs- och vattenmyndigheten.

HaV bedömer att de flesta marina däggdjur, sjöfåglar och marina fiskar inte uppnår god miljöstatus. Belastningen på havsmiljön bedöms sammantaget vara för stor.

— God miljöstatus är ett tillstånd där haven är friska och produktiva, vilket är en förutsättning för ett hållbart nyttjande av havets resurser, där är vi inte idag, förklarar Anna Ledin, generaldirektör på HaV.

Helhetsbilden av hur havet mår har stärkts bland annat genom utvecklade metoder.

— Vi har fått ny kunskap och haft ett tätare samarbete i bedömningsarbetet med grannländerna inom havsregionerna Östersjön och Nordsjön. Det har gett oss en tydligare bild över status i havsmiljön, säger Anna Ledin.

Trycket på haven ökar

Bedömningen visar att haven skulle kunna ge större samhällsekonomisk nytta om tillståndet var bättre. När haven inte mår bra kan de inte leverera så mycket ekosystemtjänster som de skulle kunna om de var friska. Yrkesfiske, marin turism och rekreation är de näringar som mest påverkas av en försämrad havsmiljö, men de orsakar också stor påverkan i sin tur. Därtill accelererar klimatförändringarna vilket ytterligare försämrar förutsättningarna för friska hav.

— Samtidigt ökar trycket på haven från växande verksamheter som energiproduktion, turism, transporter och exploatering i kustområdena, säger Mats Svensson, chef för HaV:s havsförvaltningsavdelning.

Chans till återhämtning

Som helhet visar HaV:s bedömning att tillståndet för havens arter och livsmiljöer är fortsatt kritiskt. De ljusglimtar som finns, syns främst om man tittar på längre tidstrender. Kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur uppnår inte god miljöstatus. Många fiskbestånd utsätts för ett för stort nyttjande. Men nio fiskpopulationer i Västerhavet, som varit mycket ovanliga, exempelvis hälleflundra och marulk, visar positiva trender.

— Det finns chans att dessa arter återhämtar sig i framtiden, förutsatt att användningen minskar till hållbara nivåer vilket är ännu mer viktigt med ökade klimatförändringar. För Östersjöns fiskbestånd ser det inte så ljust ut, säger Mats Svensson.

God miljöstatus uppnås inte heller när det gäller farliga ämnen i havsmiljön. Men över en längre tidsperiod har halter av flera farliga ämnen, till exempel flamskyddsmedel och DDT, minskat väsentligt.

Buller bedöms för första gången

För första gången har HaV gjort en bedömning av undervattensbuller, både det som är kontinuerligt, det vill säga ljud som kommer som kommer från fartygstrafik och det som är impulsivt, exempelvis ljud från sprängningar och undervattensarbeten. Buller stör till exempel de känsliga tumlarna. Knappt hälften av de bedömda havsbassängerna når god miljöstatus enligt den definition som föreslås för det impulsiva undervattensbullret. Bara de nordligaste havsbassängerna i Östersjön når god miljöstatus enligt förslaget till definition för kontinuerligt buller.

Mycket jobb kvar att göra

Bedömningen av havsmiljöns tillstånd är en viktig utgångspunkt för havsförvaltningsarbetet. Om god miljöstatus inte nås eller för att upprätthålla god miljöstatus tas också miljökvalitetsnormer med indikatorer fram. Miljökvalitetsnormerna ligger till grund för bedömningen av vilka åtgärder som behöver ingå i åtgärdsprogrammet.

— Nu har vi gjort detta för tredje gången, vi har blivit säkrare i vår bedömning och vi har fått en bättre helhetsbild. Nu kommer det viktiga arbetet med att fatta beslut om miljökvalitetsnormer in, och därefter åtgärdsprogrammet för havsmiljön. Det är där det blir verkstad, avslutar Mats Svensson.

Fakta

Det är tredje gången som HaV gör en bedömning av miljötillståndet i svenska havsområden. Bedömningen ingår i arbetet med att genomföra havsmiljödirektivet i Sverige. Havsmiljödirektivet är EU:s gemensamma ramverk för havsmiljön och omfattar marina vatten. Det innebär också att EU:s alla medlemsländer med kust tar fram motsvarande bedömningar för sina marina vatten. Bedömningen bygger HaV:s föreskrifter HVMFS 2012:18.

Samråd om förslag till bedömning och ändrade föreskrifter pågick under oktober 2023-mars 2024.

Bedömningen har gjorts i samarbete med andra aktörer

 • Helhetsbilden av hur havet mår har stärkts bland annat genom utvecklade metoder, ny kunskap och ett tätare samarbete i bedömningsarbetet med grannländerna inom havsregionerna Östersjön och Nordsjön
 • Indikatorer, inklusive tröskelvärden, har till stor del tagits fram genom samarbete, med omfattande expertmedverkan, inom de regionala havsmiljökonventionerna Ospar (Nordsjön) och Helcom (Östersjön).
 • Bedömningsarbetet har samordnats inom havsregionerna. Framför allt genom Helcoms statusbedömning och Ospars bedömning har man arbetat fram havsregionala gemensamma bedömningar av miljötillståndet i Östersjön och Nordostatlanten (i Osparområdet ingår Nordsjön som en delregion). Sverige har, bland annat genom Havs- och vattenmyndigheten, aktivt medverkat i dessa projekt.

Havsmiljöföreskrifterna har ändrats

Bedömningar av om god miljöstatus uppnås eller ej görs utifrån definitioner i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2012:18, bilaga 2. Föreskrifterna har under 2024 uppdaterats. Ändringarna innebär att nya kriterier och nya indikatorer införts för att bättre uppfylla kraven i havsmiljödirektivet. Det har även gjorts ändringar i befintliga tröskelvärden och metoder och andra justeringar som innebär förbättringar och anpassningar till rekommendationer eller andra beslut inom det EU-gemensamma eller regionala samarbetet med andra länder.

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2024-06-28

  Internationella havsforskningsrådet, ICES, har presenterat sina vetenskapliga råd för vissa fisk- och skaldjursbestånd i Västerhavet inför kvotförhandlingarna 2025.

 2. Aktuellt 2024-06-28

  Det är många som har frågor om laxen i Östersjön. Här har vi sammanställt information om hur laxbestånden förvaltas och vilka åtgärder som satts in för att dels få bättre kunskap om laxens situation, dels påverka laxbeståndens förutsättningar.

 3. Aktuellt 2024-06-20

  Havs- och vattenmyndigheten deltar under Almedalsveckan för att diskutera vattenkonflikter, strategier för att säkerställa vattenbehov, och planeringen för utökad vindkraft till havs. Programmet inkluderar frukostmingel, paneldiskussioner och fokus på Östersjöns miljötillstånd.

Publicerad: 2024-07-05
Sidansvarig: Webbredaktion