Aktuellt 29 maj 2024

Ny syn på vatten

40 procent av jordens befolkning känner av vattenbristen. Nu drar EU igång en kampanj – Ny syn på vatten – för att få oss alla att förstå vattnets värde. HaV medverkar i kampanjen.

Bild: EU/HaV

År 2019 stod närmare 30 procent av EU-området inför vattenbrist. Sedan 1970 har vi förlorat en tredjedel av våra ekosystem i sötvatten, sötvattenresurserna har minskat med 83 procent och våtmarker försvinner.

– Vi kan helt enkelt inte fortsätta i den här riktningen, säger Anna Ledin, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Alla måste tänka om när det gäller hur vi värderar och tar hand om vår vattenresurs.

Anna Ledin, GD HaV. Foto: Olle Enqvist/Havs- och vattenmyndigheten

Anna Ledin, GD HaV. Foto: Olle Enqvist/Havs- och vattenmyndigheten

Tuffare torrperioder att vänta

Klimatförändringarna bidrar till längre, tuffare och mer frekventa torrperioder, samtidigt som varmare vintrar och mer nederbörd leder till större risk för översvämningar. Vi har dessutom ökat risken ytterligare för både torka och översvämningar genom mycket omfattande nätverk av diken, rätningar, kanalisering och sänkning av sjöar. Det påverkar livsmedels- och energiproduktionen, den biologiska mångfalden, skogsbruket och transportinfrastrukturen.

Påverkar hela samhället

I nuläget är 20 procent av EU-området och 30 procent av européerna varje år utsatta för vattenstress, med kostnader som beräknas uppgå till 9 miljarder euro per år.

– Man kan tycka att Sverige är ett väldigt vattenrikt land, och visst har vi mängder av sjöar och vattendrag. Trots det visade inte minst den torra sommaren 2018 hur snabbt torka kan uppstå och hur den påverkar inte bara växter och djur utan hela samhället, säger Anna Ledin.

Paradoxalt nog innebär klimatförändringarna även att översvämningar kan bli vanligare. Mest väntas nederbörden öka i norra och västra Sverige. I fjälltrakterna kan nederbörden öka med uppemot 25 procent. Mer intensiva regnfall ökar risken för översvämningar.

Våtmarker och svämplan levererar en rad olika ekosystemtjänster till oss människor. De renar vatten, binder kol och utjämnar vattenflöden. Ill: Havs- och vattenmyndigheten/Anna-Lena Lindqvist

Våtmarker och svämplan levererar en rad olika ekosystemtjänster till oss människor. De renar vatten, binder kol och utjämnar vattenflöden. Ill: Havs- och vattenmyndigheten/Anna-Lena Lindqvist

Stärka naturens motståndskraft

Går det att vända utvecklingen? EU agerar genom att införa åtgärder för att spara vatten, främja hållbara jordbruksmetoder och investera i vatteninfrastrukturprojekt. Unionen har redan investerat över 15 miljarder euro i vattenrelaterade projekt, för att säkerställa rent och hållbart vatten för alla. Men ännu mer krävs; inte minst att vi stärker naturens egna motståndskraft.

Alsterån i Kalmar län är en naturfåra i Natura 2000-området Alsterån. Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden.  Foto: Niklas Egriell

Alsterån i Kalmar län är en naturfåra i Natura 2000-området Alsterån. Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden. Foto: Niklas Egriell

– Restaurering av vattendrag och våtmarker och ökat områdesskydd är några exempel på naturbaserade lösningar som kan mildra effekterna av klimatförändringarna. HaV delar i år ut 49 miljoner till Sveriges länsstyrelser som ska gå till deras arbete med ett utökat skydd av havs- och vattenmiljöer, säger Anna Ledin.

Hushålla med vattnet

Genom att stärka förvaltningen av våra vattenresurser, omvandla gråa lösningar i städerna till gröna och använda oss av miljöinnovation kan vi göra våra städer till grönskande blåa oaser, minska översvämningsriskerna och ge ny livskraft åt lokalsamhällena.

– Även vi i Sverige måste effektivisera vår vattenanvändning och hushålla med vattnet i områden där det är risk för vattenbrist, konstaterar Anna Ledin.

EU:s badvattenkvalitet är fortsatt hög. Foto: Maja Kristin Nylander

EU:s badvattenkvalitet är fortsatt hög. Foto: Maja Kristin Nylander

Baden – en ljuspunkt

Trots alla nedslående fakta finns också vissa ljuspunkter. EU:s badvattenkvalitet är fortsatt hög. År 2022 klassades 85,7 procent av badplatserna som utmärkta, och 95,9 procent av badplatserna levde upp till minimikraven beträffande vattenkvalitet.
HaV, som varje år publicerar en lägesbeskrivning av Sveriges EU-bad (bad med fler än 200 besökare/dag), kunde inför badsäsongen 2023 visa att badvattenkvaliteten klassificerades som ”utmärkt”, ”bra” eller ”tillfredsställande” för 421 av Sveriges 461 EU-bad, vilket motsvarar cirka 91 procent.

Om kampanjen

Syftet med kampanjen Ny syn på vatten är att inspirera till förändring genom att fokusera på lösningar. Målgruppen är människor 25-60 år, i alla EU-länder. Webb och sociala medier är huvudkanalerna. Där kan du hitta inlägg från hela Europa genom att söka på #WaterWiseEU

Vad gör HaV?

Sjöar, vattendrag, kust och hav samt grundvatten ingår i en långsiktig och hållbar vattenresursförvaltning. De fem länsstyrelser som är vattenmyndigheter ansvarar för att genomföra vattenförvaltningen enligt vattendirektivet. HaV stödjer vattenmyndigheterna genom att föreskriva bland annat om hur vattnets tillstånd ska beskrivas och hur man anger miljökvalitetsnormer.


490 miljoner kronor till lokala åtgärder

Under 2024 stöttar HaV också lokala miljöåtgärder med nästan en halv miljard kronor. Av den summan går 220 miljoner till Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA-bidrag). Kommuner och ideella sammanslutningar kan söka bidrag hos länsstyrelsen för att finansiera lokala vattenvårdsprojekt. LOVA-bidrag används bland annat till åtgärder mot övergödning, till exempel att fånga näringen innan den når vattenmiljöerna.
Att återställa våtmarker bidrar till en mängd olika ekosystemtjänster som människan är beroende av. Våtmarker renar vatten och skyddar mot både torka och översvämningar.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-06-20

    Havs- och vattenmyndigheten deltar under Almedalsveckan för att diskutera vattenkonflikter, strategier för att säkerställa vattenbehov, och planeringen för utökad vindkraft till havs. Programmet inkluderar frukostmingel, paneldiskussioner och fokus på Östersjöns miljötillstånd.

  2. Aktuellt 2024-06-19

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har beslutat att lämna ett extra bidrag till Länsstyrelserna med drygt 22 000 000 kronor för kalkning, restaurering och åtgärder mot invasiva arter.

  3. Aktuellt 2024-06-17

    Har du sett något ovanligt vid havet? Undrar du över något i kustmiljön? Länsstyrelsernas marina informationscentraler vid kustområdena svarar på frågor och tar gärna emot dina observationer.

Publicerad: 2024-05-29
Sidansvarig: Webbredaktion