Aktuellt 6 maj 2024

HaV kommenterar mediauppgifter om Fiskeriverkets beslut om att flytta trålgränsen

Var går trålgränsen i Kattegatt? Frågan har diskuterats i media på sistone. Här ger vi en bakgrund och en kort sammanfattning av det arbete på HaV som pågår just nu.

Illustration: Where is my pony

I februari 2003 remitterade dåvarande Fiskeriverket ett förslag rörande ändrade bestämmelser om trålning i kustområdet. De två övergripande syftena med förslaget var att minska fisketrycket med oselektiva redskap på bottenfiskbestånden i kustzonen och att öka skyddet mot mekanisk påverkan på känsliga bottnar. En del av förslaget var att den generella trålgränsen skulle flyttas till den gräns dit utländska fiskare har tillträde. Denna gräns framgår av EU:s grundförordning och är 4 nautiska mil från baslinjen, förutom i Kattegatt där den anges som 3 nautiska mil från kustlinjen. Det är alltså inte Fiskeriverket som beslutat var denna gräns ska gå. Fiskeriverket beslöt dock att denna gräns skulle koordinatsättas och det är denna uttolkning av 3 nautiska mil från kustlinjen som nu framgår av HaV:s föreskrifter.

Mer skonsamma redskap

En annan del av beslutet var att de områden där endast svenska fiskare har tillträde och där bottentrålfiske var tillåtet, skulle ses över och att trålfiske endast skulle tillåtas med redskap som var mer skonsamma och selektiva än de som generellt tilläts utanför trålgränsen. Avsikten var att bottentrålfiske endast skulle tillåtas på större sammanhängande mjukbottenområden och att inget sådant fiske skulle tillåtas på hårdbottnar. De ansågs särskilt skyddsvärda och dessutom viktiga för torskfiskbestånden. Översynen byggde på bottenkarteringar och ledde fram till att de områden där bottentrålfiske tilläts minskade med över 1000 kvadratkilometer enligt Fiskeriverkets beräkningar.

Framgår av EU:s grundförordning

Sammanfattningsvis så har inte Fiskeriverket fattat beslut om var gränsen för var utländskt fiske har tillträde ska ligga. Denna gräns framgår av EU:s grundförordning. Det Fiskeriverket gjorde var, att med den teknik som då fanns tillgänglig, tolka och koordinatsätta denna gräns. Fiskeriverkets förslag om att ändra de områden där bottentrålfiske tilläts ledde inte fram till ett minskat skydd för varken fiskbestånd eller bottnar utan på stora ytor som tidigare bottentrålats förbjöds sådant fiske.

HaV:s pågående arbete med att tydliggöra trålgränsen

Som nämnts ovan så framgår tillträdet för utländska fiskare till svenska vatten av EU:s grundförordning. På Västkusten finns denna gräns koordinatsatt, däremot inte i Östersjön. HaV arbetar nu med att koordinatsätta denna gräns. Då denna består av ett mycket stort antal koordinater så behöver HaV också besluta hur dessa bäst kan tillgängliggöras för svenska och utländska fiskare. Ett färdigt förslag bedöms kunna remitteras innan sommaren. Därefter har myndigheten beslutat att översynen fortsätter på Västkusten. I detta arbete ingår att se över om den tolkning som Fiskeriverket gjorde 2003 behöver ändras. Beroende på utfallet av denna översyn och om det behövs förhandlingar med andra medlemsländer så bedöms ett förslag kunna remitteras antingen hösten 2024 eller våren 2025.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-05-22

    Syftet är att ge ett stärkt skydd för strömmingen.

  2. Aktuellt 2024-05-22

    De grunda havsvikarna i Östersjön är viktiga på många sätt. De är till exempel barnkammare för många fiskarter. I projektet Levande vikar undersöker forskare åtgärder för att restaurera grunda havsvikar. HaV är med och finansierar.

  3. Aktuellt 2024-05-20

    En dimmig februaridag 1957 sjönk tyska lastfartyget Harburg, bara några hundra meter utanför Lidingö. Vraket kan ha stora mängder olja kvar i tankarna. Nu startar HaV arbetet med att få upp oljan.

Publicerad: 2024-05-06
Sidansvarig: Webbredaktion