Aktuellt 12 april 2024

Beslut om licensjakt på 750 gråsälar

Naturvårdsverket har fattat beslut om licensjakt på 750 gråsälar 2024 och början av 2025 i Östersjön. Det är en halvering från förra året när det tillåtna antalet var 1 500.

Flera gråsälar som ligger på strandkant vid lågvatten. I bakgrunden syns vågor som rullar in mot land. Vattnet sträcker sig mot horisonten och möts av en ljus himmel med moln.

Foto: Sven-Erik Arndt/Azote Library.com

– Syftet med licensjakten är att förebygga och hindra de skador som gråsäl orsakar det småskaliga yrkes- och fritidsfisket i Sverige, säger Johan Kling, chef för HaV:s avdelning för vattenresursförvaltning.

HaV ansvarar inte för jaktbesluten på gråsäl, men ansvarar bland annat för sälarternas förvaltningsplaner och övervakning av populationerna. Myndigheten har också ett särskilt ansvar för fiske och förvaltning av fiskbestånd.

Ansvarar för jaktbeslut

Naturvårdsverket fattar beslut om jakt på de olika sälarterna efter att ha hört HaV. Baserat på nya faktaunderlag om hur gråsälarnas population ska nå sin maximala bärförmåga, har HaV rekommenderat en större sänkning av det möjliga jaktuttaget på gråsälar. Mot bakgrund av detta och genomfört samråd med andra berörda myndigheter och organisationer, har Naturvårdsverket beslutat om ett möjligt uttag på 750 gråsälar. Den totala gråsälspopulationen uppskattas vara 55 000 – 73 000 individer i hela Östersjön, med en tillväxthastighet på 4,9 procent i snitt från 2003–2023.

– Naturvårdsverket lägger stor vikt vid de yttranden som inkommit under beredningsprocessen och antalet gråsälar som nu får jagas är något fler än vad som i praktiken fällts de senaste två åren. Även om 750 gråsälar är ett lägre uttag än tidigare år, ger antalet ett utrymme att förhindra de skador gråsälarna orsakar och bedöms inte heller hota gynnsam bevarandestatus säger Carl-Johan Lindström, enhetschef på viltförvaltningsenheten vid Naturvårdsverket.

Kan påverka vissa fiskbestånd

Gråsälarna anses vara den sälart som orsakar mest skador inom det småskaliga yrkes- och fritidsfisket, vattenbruket och kan även påverka vissa fiskbestånd. Tidigare år har Naturvårdsverket fattat beslut om licensjakt på knubbsäl och skyddsjakt på vikare. HaVhar under beredningsprocessen yttrat att det endast finns utrymme för att ett fåtal vikare och knubbsälar kan fällas under 2024. På eget initiativ avstår därför Naturvårdsverket helt från att fatta beslut om jakt efter knubbsäl och vikare. Möjligheterna finns fortfarande kvar att ansöka om skyddsjakt.

Kontaktpersoner

Havs- och vattenmyndigheten:
Johan Kling, avdelningschef för vattenresursförvaltningen, johan.kling@havochvatten.se, 010-698 63 04

Naturvårdsverket:
Carl-Johan Lindström, enhetschef vid viltförvaltningsenheten, carl-johan.lindstrom@naturvardsverket.se, 010–698 15 75

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-05-22

    Syftet är att ge ett stärkt skydd för strömmingen.

  2. Aktuellt 2024-05-22

    De grunda havsvikarna i Östersjön är viktiga på många sätt. De är till exempel barnkammare för många fiskarter. I projektet Levande vikar undersöker forskare åtgärder för att restaurera grunda havsvikar. HaV är med och finansierar.

  3. Aktuellt 2024-05-20

    En dimmig februaridag 1957 sjönk tyska lastfartyget Harburg, bara några hundra meter utanför Lidingö. Vraket kan ha stora mängder olja kvar i tankarna. Nu startar HaV arbetet med att få upp oljan.

Publicerad: 2024-04-12
Sidansvarig: Webbredaktion