Aktuellt 11 april 2024

Paus för omprövning flyttas fram

Regeringen flyttar fram pausen av omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd till 1 juni för vissa aktörer.

Fisktrappor är tekniska fiskvägar som möjliggör för fisk att ta sig förbi naturliga eller konstgjorda vandringshinder. Foto: Johan Kling/HaV

Efter att Regeringskansliet i december 2023 har fått in redovisningar av regeringsuppdrag från expertmyndigheterna pågår nu beredning av förslag till författningsändringar som behövs i det nuvarande systemet för omprövning av vattenkraftens miljövillkor. Regeringen remitterade 15 mars ett förslag om att flytta fram ansökningsdatumet med två månader för de aktörer som ska lämna in sina ansökningar senast den 1 april 2024.

– Vi är oerhört angelägna om att åtgärderna vid vattenkraftverken blir genomförda, så att deras negativa inverkan på miljön minskar. Omprövningen är en viktig del av Sveriges uppfyllande av EU:s ramdirektiv för vatten. Så fort vi har genomfört de nödvändiga åtgärderna under våren fortsätter prövningen, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Anders Skarstedt är utredare på HaV: s miljöprövningsenhet och har arbetat länge med planen för omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd, den så kallade NAP:en. Han kommenterar förlängningen av pausen så här:

– Det är naturligtvis olyckligt för de som skulle lämna in sina ansökningar den 1 april att beskedet om förlängningen kom sent. I de prövningar som har slutförts av mark- och miljödomstolarna kan vi se att vattenkraftverk exempelvis får villkor om fiskpassager, vilket är positivt för vattenmiljön. Vi är angelägna om att inlämning av ansökningar återupptas eftersom vår bedömning är att omprövningarna leder till nödvändiga och betydelsefulla förbättringar av vattenmiljöerna.

NAP – en kort bakgrund

Vattenkraften har en mycket viktig roll i det svenska elsystemet och dess förmågor blir allt viktigare. En nackdel med vattenkraften är dock dess skadeverkan på ekosystemen i Sveriges vattendrag. Olika miljöåtgärder kan därför behöva vidtas vid vissa vattenkraftsanläggningar. För att få till stånd dessa ändringar, behöver vattenkraftverkens tillstånd omprövas för moderna miljövillkor.
1 januari 2019 trädde nya bestämmelser i miljöbalken i kraft som innebär att alla vattenkraftverk ska omprövas för att förses med moderna miljövillkor. Omprövningarna ska ske enligt en tidplan.
De första ansökningarna lämnades in under 2022. Regeringen beslutade därefter att inga ansökningar skulle lämnas in under 2023. Därefter beslutade regeringen att tiden för inlämning av ansökningar skulle flyttas från den 1 februari 2024 till den 1 april 2024.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-05-22

    Syftet är att ge ett stärkt skydd för strömmingen.

  2. Aktuellt 2024-05-22

    De grunda havsvikarna i Östersjön är viktiga på många sätt. De är till exempel barnkammare för många fiskarter. I projektet Levande vikar undersöker forskare åtgärder för att restaurera grunda havsvikar. HaV är med och finansierar.

  3. Aktuellt 2024-05-20

    En dimmig februaridag 1957 sjönk tyska lastfartyget Harburg, bara några hundra meter utanför Lidingö. Vraket kan ha stora mängder olja kvar i tankarna. Nu startar HaV arbetet med att få upp oljan.

Publicerad: 2024-04-11
Sidansvarig: Webbredaktion