Aktuellt 21 mars 2024

Bästeträsk föreslås bli nationalpark

Området kring Gotlands största sjö Bästeträsk föreslås bli Sveriges nästa nationalpark. Med 7 000 hektar skulle det bli en av de största nationalparkerna i södra Sverige. HaV har varit med och tagit fram förslaget.

Bästeträsk har en area på 6,52 kvadratkilometer och är därmed Gotlands största sjö. Foto: Magnus Martinsson, länsstyrelsen Gotland

En mosaik av kala hällmarker, glesa tallskogar, öppna alvarmarker, vidsträckta myrar, artrika kärr, samt grunda sjöar och havsmiljöer. Den karga naturen kring sjön har under lång tid formats av öns milda klimat och den kalkrika marken.

− Bildandet av en nationalpark i Bästeträsk innebär att området med sin unika natur och värdefulla livsmiljöer för hotade djur- och växtarter kan bevaras, förvaltas och göras tillgängligt för naturintresserade besökare. Nationalparken har stor potential att bli ett viktigt besöksmål på Gotland, säger Erik Törnblom, utredare på HaV och en av dem som har arbetat fram förslaget.

Förslaget till nationalpark har tagits fram i samarbete mellan Naturvårdsverket, HaV, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland. Alla som vill kan senast 14 juni 2024 lämna synpunkter på förslaget. Det finns på Naturvårdsverkets webbplats
I förslaget ingår också nationalparkens planerade avgränsning samt inriktningen för reglering (föreskrifter) och skötsel av nationalparken. Remissen innehåller även en översikt över var entréer och andra besöksanordningar planeras.

När svarstiden har gått ut sammanställer Naturvårdsverket svaren och justerar förslaget när det finns skäl till det. Förslag till föreskrifter och skötselplan ska remitteras under slutet av 2024. Under 2025 planerar Naturvårdsverket att skicka det slutliga förslaget till regeringen. Det är regeringen som beslutar om att bilda nationalparker efter riksdagens godkännande.

På Länsstyrelsen Gotlands webb kan du läsa mer och se en film om Bästeträsk.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-04-12

    Naturvårdsverket har fattat beslut om licensjakt på 750 gråsälar 2024 och början av 2025 i Östersjön. Det är en halvering från förra året när det tillåtna antalet var 1 500.

  2. Aktuellt 2024-04-11

    Regeringen flyttar fram pausen av omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd till 1 juni för vissa aktörer.

  3. Aktuellt 2024-04-10

    Runt 10 procent av Sveriges Natura 2000-områden påverkas av vattenkraft. Nu stöttar HaV länsstyrelserna med 5 miljoner kronor så att de kan uppdatera de så kallade bevarandeplanerna.

Publicerad: 2024-03-21
Sidansvarig: Webbredaktion