Aktuellt 30 november 2023

Hitta på sidan

Nämdöskärgården kan bli Sveriges andra marina nationalpark

Sverige kan få sin andra marina nationalpark. Det handlar om Nämdöskärgården i Stockholms skärgård, ett område med höga naturvärden. Ett förslag, som HaV har varit med om att arbeta fram, är nu klart. Senast 1 mars 2024 vill Naturvårdsverket ha in synpunkter.

Längst ut i havsbandet utanför Nämdö ligger Bulleröarkipelagen med 900 öar och skär. Foto: Länsstyrelsen Stockholm

Förslaget omfattar en areal om 31 900 ha, varav 97 procent är hav. Landarealen fördelas på ett tusental öar, kobbar och skär.

– Syftet med skyddet är att bevara områdets höga ekologiska värden både över och under ytan, säger Lena Tingström, utredare vid HaV och engagerad i arbetet med att ta fram förslaget.

Stöttat de marina inventeringarna

Havsområdet är variationsrikt med stora skillnader i djup, vågexponering och olika typer av bottnar.

– Den föreslagna nationalparken kan bli den första marina nationalparken i Sveriges del av Östersjön. Vi har framför allt stöttat arbetet med de marina inventeringarna. Vi för också en diskussion om att reglera fisket i de känsligaste områdena i Nämdöskärgården, säger Lena Tingström.

Sverige kan få sin andra marina nationalpark. Det handlar om Nämdöskärgården i Stockholms skärgård, ett område med höga naturvärden. Bilden visar blåstång och rödalger. Foto: Länsstyrelsen Stockholm

Sverige kan få sin andra marina nationalpark. Nämdöskärgården i Stockholms skärgård är ett område med höga naturvärden. Bilden visar blåstång och rödalger. Foto: Cinthia Tiberi Ljungqvist

Nära myndighetssamarbete

Naturvårdsverket har ansvarat för arbetet som är genomfört i nära samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Stockholms län och Värmdö kommun. Bidragit till förslaget har även andra myndigheter, intresseorganisationer, lokala föreningar med flera gjort.

– Vi ser att den föreslagna nationalparken i Nämdöskärgården har betydelse för miljön och för Östersjön som en helhet. Den ligger väl i linje med vårt uppdrag att stärka skyddet och förvaltningen av värdefulla miljöer i svenska vatten, säger vikarierande generaldirektör Eva-Britt Eklöf Petrusson vid HaV.

Läs mer om nationalparker i marin miljö på HaV:s webbplats.

Bildande av en nationalpark i Nämdöskärgården.

Här kan du ta del av remissen i sin helhet.

Faktaruta: 97 procent hav

Det är endast de finaste och mest värdefulla delarna av det svenska landskapet som bevaras och skyddas som nationalparker och där får naturen inte exploateras. Det innebär att vi bevarar ett naturarv åt nuvarande och kommande generationer.

Tillsammans bevarar nationalparkerna ett urval av landskap som bildar en helhet över landet. Parkernas natur är storslagen eller särpräglad och har höga värden.
Nationalparker bildas av regeringen efter godkännande från riksdagen. Marken i en nationalpark måste ägas av staten. Naturvårdsverket har regeringens uppdrag att ta fram underlag för beslut att bilda nationalparker.

Nämdöskärgården i Stockholms skärgård var ett av förslagen till nya nationalparker i Naturvårdsverkets långsiktiga nationalparksplan från 2008. Naturvårdsverket har sedan 2020 haft ett projekt tillsammans med länsstyrelsen i Stockholms län, Havs- och vattenmyndigheten och Värmdö kommun för att ta fram ett förslag till nationalpark i Nämdöskärgården. Förslag på föreskrifter (regler) och skötselplan remitteras separat före sommaren 2024.

Den föreslagna nationalparken i Nämdöskärgården ligger i Värmdö kommun, Stockholms län. Den omfattar en areal om 31 900 ha, varav 97 procent är hav.
Idag finns det 30 nationalparker i Sverige. En av dessa, Kosterhavets nationalpark, är en marin nationalpark som representerar den marina miljön i Västerhavet. Förslaget om Nämdöskärgårdens nationalpark innebär att Sverige kan få ytterligare en marin nationalpark som kommer att representera Östersjöns unika ekosystem.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  2. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fördelat årets medel till länsstyrelserna för att stödja lokalt åtgärdsarbete för bättre havs- och vattenmiljö. Länsstyrelserna kan nu fördela dessa medel till kommuner, organisationer och ideella sammanslutningar.

Publicerad: 2023-11-30
Sidansvarig: Webbredaktion