Aktuellt 17 november 2023

EU-fond stöttar utökad övervakning av vår vattenmiljö

Tack vare ökat stöd från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) får HaV större kunskaper om vilka ämnen som hamnar i Östersjön och Västerhavet via Sveriges större vattendrag.

Ätran rinner från en mosse i Gullered på 332 meters höjd över havet, genom sydvästra Västergötland och faller ut i Kattegatt vid Falkenberg i Halland. Ån har ett avrinningsområde på 3 343 km². Foto: Staffan Ljung/HaV

Ätran rinner från en mosse i Gullered på 332 meters höjd över havet, genom sydvästra Västergötland och faller ut i Kattegatt vid Falkenberg i Halland. Ån har ett avrinningsområde på 3 343 km². Foto: Staffan Ljung/HaV

Ända sedan 1960-talet har det pågått övervakning av vattenkemi i Sveriges flodmynningar. HaV ger uppdrag åt Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) att ta prover och analysera övergödande ämnen och metaller en gång i månaden. Övervakningsprogrammet omfattar 47 flodmynningar som tillsammans beräknas täcka minst 90 procent av den totala avrinningen från Sverige till havet.

Klara Eklund arbetar på enheten för miljöövervakning på HaV. Hon berättar att mätningarna är väldigt värdefulla för att uppskatta belastningen av näringsämnen och metaller från land till hav.

– Och långa tidsserier är guld värda för att till exempel kunna följa klimatförändringarnas effekter och göra prognoser om framtidens vattenmiljöer, säger hon.

Fler vattenanalyser kan göras

Tack vare det nya stödet från EHFVF kan SLU nu även analysera förekomsten av organiska föroreningar i vattenproverna. Det handlar framför allt om per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS), växtskyddsmedel och läkemedelsrester.

– Föroreningarna i miljön måste minska. Resultaten ger oss indikationer om hur det går med arbetet att minska användning av miljögifter och begränsa utsläpp vid källan, säger Helene Ek Henning, utredare vid enheten för miljöövervakning på HaV.

Fakta

Under 2023 genomförs övervakning på 47 trendstationer i flodmynningar i Sverige. De omfattar månatlig fältprovtagning, kemiska analyser av inhämtade prover, leverans av data till datavärd, databearbetning och rapportering samt, vid två tillfällen, analyser av organiska föroreningar i prover från 35 av trendstationerna.

Det här gör EHFVF

Genom fonden kanaliseras finansiella resurser från EU:s budget för att stödja EU:s gemensamma fiskeripolitik, EU:s havspolitik och EU:s agenda för internationell världshavsförvaltning. Fonden ger ekonomiskt stöd för att utveckla innovativa projekt som säkerställer att vatten och havsresurser används på ett hållbart sätt. Detta bidrar till att uppfylla målen för den europeiska gröna given som är färdplanen för EU:s miljö- och klimatpolitik.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-12-01

    I uppdraget har HaV analyserat olika förutsättningar för normsättningen i vattenförvaltningen för att skapa ännu bättre förutsättningar för avvägning mellan skydd av miljön och vattenanvändning för samhällsnyttiga funktioner, som exempelvis livsmedels- och energiproduktion.

  2. Aktuellt 2023-12-01

    Flera verksamhetsutövare vill bygga faunapassager. Större behov av samverkan mellan aktörer. HaV behöver se över sin vägledning. Det är en del av det som lyfts i slutredovisningen av den så kallade NAP:en, nationell plan för omprövning av vattenkraften.

  3. Aktuellt 2023-11-30

    Sverige kan få sin andra marina nationalpark. Det handlar om Nämdöskärgården i Stockholms skärgård, ett område med höga naturvärden. Ett förslag, som HaV har varit med om att arbeta fram, är nu klart. Senast 1 mars 2024 vill Naturvårdsverket ha in synpunkter.

Publicerad: 2023-11-17
Sidansvarig: Webbredaktion