Aktuellt 6 november 2023

Hitta på sidan

Åtgärder behövs för att rädda svämlövskogen

Svämlövskogar är dynamiska och artrika ekosystem som behöver svämmas över för att bibehålla sina unika naturvärden. Idag är dessa skogar hotade, något som Grip on Life uppmärksammar i dagarna.

Ormbunkar i förgrunden i svämlövskog vid Klarälven, Naturreservatet Ginbergsängen

Svämlövskog i naturreservatet Ginbergsängen vid Klarälven. Foto: Dan Mangsbo

Svämlövskogar är bland de mest artrika, funktionella och mångfacetterade miljöer som finns i landet och viktiga biologiska ”hotspots”. De är också spännande eftersom de är beroende av regelbundna översvämningar från närliggande vattenområden.

Svämlövskogar försvunnit

Svämlövskogar är en biologiskt värdefull övergångszon mellan land och vatten. Idag har cirka 90 procent av den ursprungliga arealen svämlövskog i Europa försvunnit och i Sverige är de både ovanliga och otillräckligt undersökta. Orsaken är att näringsrik mark nära vattendrag omvandlats till jordbruksmark eller dämts över och att många vattendrag rätats och kanaliserats. Åtgärder för att bevara svämlövskogar behövs, en varierad vattendynamik med periodiska översvämningar är avgörande för kvaliteten hos skogarna och dessa åtgärder behöver ofta kompletteras med skötselåtgärder som till exempel bortröjning av barrträd.

Stimulera till åtgärder

I Grip on Lifes broschyr ”Svämlövskogar – hotade biologiska hotspots beroende av översvämningar från vattendrag” syftar till att stimulera till åtgärder och insatser för de aktuella naturtyperna. Broschyren har utarbetats av Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. Läs mer om svämskogar i broschyren.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-12-01

    I uppdraget har HaV analyserat olika förutsättningar för normsättningen i vattenförvaltningen för att skapa ännu bättre förutsättningar för avvägning mellan skydd av miljön och vattenanvändning för samhällsnyttiga funktioner, som exempelvis livsmedels- och energiproduktion.

  2. Aktuellt 2023-12-01

    Flera verksamhetsutövare vill bygga faunapassager. Större behov av samverkan mellan aktörer. HaV behöver se över sin vägledning. Det är en del av det som lyfts i slutredovisningen av den så kallade NAP:en, nationell plan för omprövning av vattenkraften.

  3. Aktuellt 2023-11-30

    Sverige kan få sin andra marina nationalpark. Det handlar om Nämdöskärgården i Stockholms skärgård, ett område med höga naturvärden. Ett förslag, som HaV har varit med om att arbeta fram, är nu klart. Senast 1 mars 2024 vill Naturvårdsverket ha in synpunkter.

Publicerad: 2023-11-06
Sidansvarig: Webbredaktion